تازه های علمی | صفحه 7 از 9 | ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک
سیمان نور افشان Light-emitting cement

سیمان نور افشان Light-emitting cement

سیمان نور افشان Light-emitting cement : این سیمان در طول روز انرژی خورشیدی را جذب کرده و در تاریکی آن را بازپس می دهد و طول عمر 100 ساله دارد.

شیشه هوشمند (Smart Glass)

شیشه هوشمند (Smart Glass)

شیشه هوشمند Glass now has smart potential : روش مورد استفاده برای گنجاندن نانوذرات upconversion به شیشه بر رشد درجاي نانوذرات در داخل شیشه متکی بوده است.