تازه های علمی | صفحه 9 از 9 | ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک
بزاق ماهی و گسترش هیدروژل ها !

بزاق ماهی و گسترش هیدروژل ها !

بزاق ماهی و گسترش هیدروژلها [toggle state="open" ]یک مکانیزم دفاعی توسط Hagfish (نوعی مارماهی) می تواند کلید توسعه سوپر ژل ها برای استفاده انسانی باشد. محقق