خوردگی | مهندسی خوردگی | ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی
حفاظت کاتدیک (Volkan Cicek)

حفاظت کاتدیک (Volkan Cicek)

حفاظت کاتدیک خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ ترمودینامیکی

هندبوک فناوری پاشش حرارتی (J.R. Davis)

هندبوک فناوری پاشش حرارتی (J.R. Davis)

هندبوک فناوری پاشش حرارتی، اشش حرارتینام کلی برای مجموعه‌ای از روشهایی است که برای ایجاد پوشش در سطح قطعات، با استفاده از ترکیبی از انرژی حرارتی انجام میشود