خوردگی | مهندسی خوردگی | ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی
خوردگی در صنعت پتروشیمی (Linda Garverick)

خوردگی در صنعت پتروشیمی (Linda Garverick)

خوردگی در صنعت پتروشیمی: حملات خوردگي اغلب به شكلي است كه به آن mcsa typc گفته مي شود. در اين حالت قسمتي از سطح، دائماً در معرض محيط خورنده قرار ميگيرد.

اطلس عیوب رنگ و پوشش (Fitz’s Atlas)

اطلس عیوب رنگ و پوشش (Fitz’s Atlas)

اطلس عیوب رنگ و پوشش (Fitz's Atlas) :مرجع حاضر شامل عیوب جوشکاری، آماده سازی سطحی، عیوب پوشش دهی است که هر عیب به همراه تصویر مربوطه توضیح داده شده است.