لعابها و پوششهای شیشه ای (Richard A. Eppler)

glazes and glass coatings _iran-mavad.com

 لعابها و پوششهای شیشه ای (Richard A. Eppler)

Glazes and Glass Coating

شرح:

 لعابها و پوششهای شیشه ای (Richard A. Eppler) : مراحل مهم در پردازش سرامیکها و رفتار خدماتی آنها توسط سطوح (سطوح میانی) اداره میشوند. پس از توضیحی مختصر پیرامون نقشی که سطوح (سطوح میانی) در تکنولوژی سرامیکها ایفا میکنند (یعنی حالت کلوئیدی، تشکیل، هسته زایی فاز جامد و مایع، رشد دانه و پخت سرامیک)، به ترکیبات پوشش سرامیکی برای کاربردهای سایشی، خوردگی و حرارتی پرداخته میشود. این ترکیبات عمدتاً شامل: اکسیدها؛ نیتریدها؛ کربیدها و بوریدها هستند که توسط تکنیکهای بسیاری؛ شامل: اسپری حرارتی، فرآیند سُل/ ژل و روشهای آلی– فلزی رسوب داده میشوند.نکات مهم متعددی در رابطه با خواص و فرآیند پردازش سرامیکها وجود دارند که نیازمند آگاهی از نقش سطوح و سطوح میانی بوده و بهشدت وابسته به/ حاکی از تغییرات فیزیکی/ شیمیایی و ساختاری مرزدانههای جامد یا سطوح مشترک مایع/ جامد و گاز/ جامد میباشند. دیسپرسشدن در یک سوسپانسیون کلوییدی چه از طریق روش الکترواستاتیک باشد و چه از طریق دافعهی فضایی، یکمسئلهی کلیدی در فرآیند کار با پودرهای زیرمیکرونی کلوخهشونده و تمایل آنها به تشکیل غیر قابل کنترل خوشهها  (کلوخهشدن یا به بیانی تودهای، متراکم و سپس سختشدن رسوب) میباشد. کلوخههای ضعیف، زیانآور نیستند؛ زیرا بهآسانی قابل حذف هستند، درحالیکه کلوخههای سخت، در طی مراحل بعدی باقی میمانند و ممکن است عامل نقیصههای ساختاری مهمی در تودهی پختهشده باشند. گروهبندیهای متعددی از خوشههای ذرات، ناشی از تولید اولیهی حفرات (تولید ذرات داخلی بین سایر ذرات) و تولید ثانویهیحفرات (کلوخهشدن داخلی) وجود دارند که این خوشهها در سیستمهای کاربردی سرامیکها با گذشت زمان بزرگ میشوند. چنانچه گرمادهی مناسب صورت بگیرد، در طول فرآیند گرمادهی، حفرات تولیدی اولیه سریعتر بسته شده و با کاهش قابل توجه دما به مقداری کمتر از آنچه که برای تشکیل نواحی متخلخل ثانویه لازم است، حفرات تَرَکمانند تشکیل میشوند. فایل زیر حاوی معرفی و بررسی پوشش های سرامیکی است.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۳۴۳

حجم :۱۸٫۱۲MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران