2
دقیقه مطالعه
5 / 3.94
 • دسته بندی خوردگی
 • تاریخ انتشار 2 سال پیش
 • بازدید 1755 نفر
 • دیدگاه ها 0 دیدگاه
 • نویسنده عماد
بعدا میخونم

خوردگی گالوانیک و راه های پیشگیری از آن

خوردگی گالوانیک
خوردگی گالوانیک

خوردگی

خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ ترمودینامیکی مواد اکسید شده نسبت به مواد در حالت معمولی در سطح پایین‌تری از انرژی قرار دارند، بنابراین تمایل رسیدن به سطح انرژی پایین‌تر سبب اکسید (خورده) شدن فلز می‌گردد.

با این توضیح می‌توان گفت که هیچگاه نمی‌توان به طور کامل از خوردگی جلوگیری نمود، بلکه باید به نحوی میزان خوردگی را به حد قابل قبول رسانید. در حقیقت رسالت علم خوردگی در آن است که این پدیده را به تأخیر اندازد و به عبارت دیگر طول عمر مفید آنها را افزایش دهد.

خوردگی انواع مختلفی دارد که ما در این بخش درباره خوردگی گالوانیک به طور مفصل بحث می کنیم.

خوردگی گالوانیک

ﺧﻮردگی گالوانیک که از نوع اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎیی است زﻣﺎنی اتفاق می افتد ﻛﻪ دو ﻓﻠﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ در مجاور اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ، در ﺗﻤﺎس الکتریکی ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، سری اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎیی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در آن ﻓﻠﺰات ﻓﻌﺎلﺗﺮ و نجیب تر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺪ و ﻛﺎﺗﺪ ﻋﻤﻞ می نمایند.

سری اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎیی

تأثیر هندسه سطح یکی از فاکتورهای مؤثر بر خوردگی گالوانیک است. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﻛﺎﺗﺪ ﺑﻪ آﻧﺪ، ﻧﺮخ خوردگی اﻓﺰاﻳﺶ می ﻳﺎﺑﺪ.

تأثیر هندسه سطح

سری گالوانیکی

ﺳﺮی ﮔﺎﻟﻮانیکی ﻓﻠﺰات را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻤﺎیل آنها ﺑﻪ ﺧﻮردگی گالوانیک ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی می کند. این سری برای ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﻮع ﺧﻮردگی ﮔﺎﻟﻮانیک ﻳﺎ ﻗﺪرت آن ﺑﻜﺎر می رود.  ﺑﺮخی ﻓﻠﺰات ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه که ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ در یک انتهای این سری قرار می گیرند. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﻧﺘﻬﺎی دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺳﺮی، ﻓﻠﺰات ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮردگی ﻗﺮار دارند. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻠﺰات را می ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺪﻫﺎی ﻓﺪا ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻓﻠﺰ در ﺳﺮی ﮔﺎﻟﻮانیک ﺑﺮ ﭼﮕﻮنگی اﻧﺠﺎم ﺧﻮردگی ﮔﺎﻟﻮانیک زﻣﺎنی که در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار می ﮔﻴﺮﻧﺪ مؤﺛﺮ اﺳﺖ.

سری گالوانیکی

راه های جلوگیری از خوردگی گالوانیک

برای جلوگیری از خوردگی گالوانیک معمولاً از روش های زیر استفاده می شود:

 • انتخاب موادی فاصله آنها در سری گالوانیک کم باشد
 •  انتخاب مقدار مواد با توجه به نسبت سطح کاتد به آند
 • استفاده از عایق فلزات در صورت امکان
 • استفاده از پوشش های محافظ
 • استفاده از بازدارنده های خوردگی
 • طراحی به شکلی باشد که به راحتی امکان تعویض قطعه آندی وجود داشته باشد.

یک ویدئوی آموزشی از یک ارائه دانشگاهی به زبان انگلیسی برای دانلود در اختیار شما قرار داده شده است. در این ویدئو درباره ی خوردگی گالوانیک و راه های پیشگیری از آن طور مفصل بحث می کند.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ raterateraterate
3.94
0 نظر ثبت شده
پسورد فایل ها www.iran-mavad.com
دانلود ارائه دانشگاهی درباره خوردگی گالوانیک به زبان انگلیسی
90.95 مگابایت
برچسب ها
خوردگی

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران