سرامیک | مهندسی سرامیک | مهندسی مواد | ایران مواد | Ceramic engineering
سینتیک شیمیایی جامدات (Hermann Schalzried)

سینتیک شیمیایی جامدات (Hermann Schalzried)

سینتیک شیمیایی جامدات (Hermann Schalzried) : در حالت کلی سینتیک شیمیایی را می‌توان علم مطالعه سیستم های ناظر برتجزیه شیمیایی و یا تغییر حالت مولکول ها دانست.

سرامیک دندانی (Dental Ceramic)

سرامیک دندانی (Dental Ceramic)

سرامیک دندانی برای اولین بار حدود 220 سال پیش مورد استفاده واقع شد. اصلی ترین جزء این بخش را ماده ای به اسم هیدروکسی آپاتیت ((Ca10(PO4)6(OH)2 ...