مواد نانومغناطیس Nanomagnetic Materials

مواد مغناطیسی در مقیاس نانو خواص فیزیکی بسیار متنوع و جالبی از خود نشان می دهند. همچنین نانومواد مغناطیسی یکی از موضوعات مهم تحقیقاتی هستند.

تولید دیرگداز های صنعتی Refractory

تولید دیرگدازهای صنعتی Refractory : دیرگداز ها موادی با نقطه ذوب زیادند که قادر به حفظ خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی و ترمومکانیکی در شرایط کاربردی باشند.

اکستروژن در سرامیک ها (Frank Händle)

اکستروژن در سرامیک ها یک روش شکل دادن سرامیک ها است که برای تولید اجزای سرامیکی با سطح مقطع ثابت مورد استفاده قرار می گیرد. که با زوایای معلوم مشخص می شود.