تولید دیرگداز های صنعتی

تولید دیرگداز های صنعتی

تولید دیرگدازهای صنعتی Refractory : دیرگداز ها موادی با نقطه ذوب زیادند که قادر به حفظ خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی و ترمومکانیکی در شرایط کاربردی باشند.

اکستروژن در سرامیک ها (Frank Händle)

اکستروژن در سرامیک ها (Frank Händle)

اکستروژن در سرامیک ها یک روش شکل دادن سرامیک ها است که برای تولید اجزای سرامیکی با سطح مقطع ثابت مورد استفاده قرار می گیرد. که با زوایای معلوم مشخص می شود.