اثر ریز ساختار بر مقاومت به سایش آستر های آسیا خود شکن

اثر ریز ساختار بر مقاومت به سایش آستر های آسیا خود شکن 

sample article

شرح :

اثر ریز ساختار بر مقاومت به سایش آستر های آسیای خودشکن از یک فولاد ریختگی کم آلیاژ یوتکتوئیدی حاوی ۷۵/۰ درصد وزنی کربن و ۲ درصد وزنی کروم مورد ارزیابی قرار گرفت . به این منظور با انجام عملیات حرارتی های خاص روی نمونه هایی از این فولاد ، ریز ساختار های مختلف پرلیتی ، مارتنزیت تمپر شده و بینیتی بدست آمد . آزمون سایش پین روی دیسک در شرایط سایش خراشان با استفاده از سنگ ساینده انجام شد . تغییرات ریز ساختاری با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی و رفتار مکانیکی با روش های سختی سنجی ویکرز ف آزمون های ضربه چارپی و کشش مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج نشان داد که مقاومت به سایش ارتباط مستقیمی با سختی ندارد و به مشخصه های ریز ساختاری مرتبط است . همچنین ریز ساختار پرلیتی ریز ، مقاومت به سایشی نزدیک به ریز ساختار بینیتی دارد که می تواند انمتخاب مناسبی برای این قطعات صنعتی بزرگ باشد . مقاومت یک قطعه در برابر سایش به عوامل مختلفی نظیر خواص آلیاژ ، خواص ماده ساینده ، شرایط تماس ، شرایط کاری و عوامل محیطی بستگی دارد . در این میان ریز ساختار به عنوان خاصیتی از آلیاژ که خود تابعی از فرآیند تولید آن است ، یکی از عوامل بسیار مهم برای افزایش مقاومت به سایش محسوب می شود . مقاومت به سایش خراشان بیشتر از تحت تاثیر سختی باشد به مشخصه های ریز ساختاری نظیر مقدار کاربید ، مورفولوژی فاز ها ، آستنیت باقی مانده ، ترک های داخلی و ساختار زمینه بستگی دارد . آلیاژ های مورد استفاده در ساخت آستر های آسیا های نیمه خودشکن مورد استفاده قرار می گیرند و تحقیقات زیادی روی رفتار سایشی و خواص مکانیکی آن انجام شد . ساز و کار اصلی سایش در آسیا های نیمه خودشکن ، از نوع خراشان است ، لذا هدف این پژوهش بررسی اثر ریز ساختار بر مقاومت به سایش فولاد کروم-مولیبدن دار است که در ساخت آستر های آسیا استفاده می شود .

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۲٫۲۲MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران