تاثیر هیدروتست بر تنش های پسماند در جوش اتصال تیوبهای بویلر لوله آتشین

تاثیر هیدروتست بر تنش های پسماند

در جوش اتصال تیوبهای بویلر لوله آتشین

sample article

شرح :

تیوب ها در بویلرهای لوله آتشین به روش جوش یا انبساط در صفحه تیوب نصب می شوند. نشتی و شکست دو مشکل رایج در این اتصال می باشند. تنش های پسماند کششی ناشی از جوشکاری نقش مهمی در ایجاد این دو مشکل دارند. در این تحقیق، از روش المان محدود به منظور پیش بینی مقدار و نحوه توزیع تنشهای پسماند در جوش تیوب به صفحه تیوب استفاده شده است. اتصال با یک پاس جوش گوشه ای محیطی، به روش جوشکاری قوسی تنگستنی با گاز محافظ، جوشکاری گردیده است. شبیه سازی شده و شار حرارتی ناشی از قوس ANSYS فرآیند جوشکاری به صورت دو بعدی با تقارن محوری، در نرم افزار جوشکاری بصورت تابعی از زمان، به شکل تابع گوسین، بوسیله یک زیر برنامه اعمال شده است. برای اعتبارسنجی به نتایج شبیه سازی، توزیع حرارتی در حین جوشکاری به کمک ترموگرافی و تنش پسماند با تکنیک کرنش سنجی سوراخ تحت عملیات حرارتی اندازه گیری شده است. حداکثر تنش پسماند بر اساس معیار تسلیم فون میزز ۱۰۵ مگاپاسکال در ریشه اتصال مشاهده شده است. بیشترین تاثیر هیدروتست بر کاهش تنش های پسماند کششی به روش المان محدود و تجربی، به ترتیب حدود ۵۱ % و ۴۵ % بوده است . بویلرها یکی از مهمترین تجهیزات حیاتی در صنایع مختلف محسوب می شوند. بازرسی های دوره ای انجام شده نشان می دهد که یکی از دلایل اصلی نشتی و ایجاد حوادث در این تجهیزات، وجود تنشها بویژه تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری می باشد. تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری باعث از بین رفتن یکپارچگی سازه می شوند و نقش مهمی در ایجاد و رشد ترک خستگی، بخصوص در جوش های گوشه ای تحت بارگذاری های سیکلی دارندایجاد و گسترش ترک در جوش های تیوب به صفحه تیوب، مشکل رایج بویلرهای لوله آتشین ۳ می باشد. به منظور جلوگیری از تاثیر مخرب تنشهای پسماند کششی بر روی مقاطع جوشکاری شده تیوبها، باید مقدار و چگونگی توزیع این تنشها شناسایی شود و مقدار آنها به حداقل ممکن برسد

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۱٫۱۴MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
1 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران