تصویر استریوگرافی و روش ترسیم آن در کریستالوگرافی Stereographic projection

تصویر استریوگرافی

دکتر جباره

Stereographic

تصویر استریوگرافی و روش ترسیم آن در کریستالوگرافی

Stereographic projection

شرح:

تصویر استریوگرافی و روش ترسیم آن در کریستالوگرافی Stereographic projection : تصویر استریوگرافی، یک روش ترسیمی است که به وسیله آن ارتباط زاویه ای بین جهات و صفحات بلوری یک کریستال را در یک فضای دو بعدی (صفحه کاغذ) تعیین میکنند. کاربردهای آن بررسی ناهمسانگردی در جهات مختلف بلوری، بررسی جابجایی های صفحات بلوری در استحاله های فازی و بررسی ساختارهای بلوری به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM است. در جهت یابی کریستالها با استفاده از اشعه X نتیجه آزمایش فیلمی است پر از نقطه که هر نقطه نماینده یک صفحه کریستالی است. که لازم است اندیس آنها را تعیین کنیم.  کریستالوگرافی علم کریستال هاست که بررسی به وجو د آمدن، رشد و مطالعه ی شکل خارجی، ساختمان داخلی و خواص فیریکی کریستال ها را شامل می شود. آشنایی با ساختمان کریستالی فلزات بسیاری از واکنش های مکانیکی و فیزیکی را شامل می شود و دانستن آن برای افرادی که خواص فلزات و آلیاژها را مطالعه می کنند ضروری است. تصویر استریو گرافی یک ابزار متالوژیکی مفید برای نشان دادن مناسب و واضح صفحات و جهات مهم بلور شناسی بصورت دو بعدی است ارزش واقعی این روش زمانی آشکار می شود که بدانیم امکان بررسی مستقیم جنبه های بلورشناسی از روی تصویر استریو گرافی امکان پذیر است  تصویر استریوگرافی یک نقشه دو بعدی از داده ای سه بعدی است به عبارت دیگر یک بعد از هندسه تمام صفحات و جهات بلور شناسی کاهش یافته است صفحات به صورت خطوط بدل از دایره عظیمه و جهات به صورت نقطه هایی ترسیم می شوند . همچنین خط عمود بر صفحه نشانگر جهت یک صفحه است.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۲۸

حجم ۲٫۰۸MB

لینک دانلود

تصویر استریوگرافی و روش ترسیم آن در کریستالوگرافی

Stereographic projection

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterate
2.33
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران