ترمودینامیک شیمیایی برای فلزات و مواد Chemical Thermodynamics for Metals and Materials

ترمودینامیک شیمیایی برای فلزات و مواد

Chemical Thermodynamics for Metals_iran-

ترمودینامیک شیمیایی برای فلزات و مواد

Chemical Thermodynamics for Metals

شرح:

ترمودینامیک شیمیایی برای فلزات و مواد Chemical Thermodynamics for Metals and Materials : ترمودینامیک متغیرهای ماکروسکوپیک مانند دما، انرژی داخلی، آنتروپی و فشار را برای توصیف حالت مواد تعریف و چگونگی ارتباط آن‌ها و قوانین حاکم بر آن‌ها را بیان می‌نماید. ترمودینامیک رفتار میانگینی از تعداد زیادی از ذرات میکروسکوپیک را بیان می‌کند. فوانین حاکم بر ترمودینامیک را از طریق مکانیک آماری نیز می‌توان بدست آورد. ترمودینامیک موضوع بخش گسترده‌ای از علم و مهندسی مانند موتور، گذار فاز، واکنش‌های شیمیایی و پدیده‌های انتقال است. محاسبات ترمودینامیکی برای زمینه‌های فیزیک، شیمی، مهندسی نفت، مهندسی شیمی، مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک، زیست‌شناسی یاخته، مهندسی پزشکی، دانش مواد و حتی اقتصاد لازم است. عمده مباحث تجربی ترمودینامیک در چهار قانون بنیادی آن بیان گردیده‌اند: قانون صفرم، اول، دوم و سوم ترمودینامیک. قانون اول وجود خاصیتی از سیستم ترمودینامیکی به نام انرژی داخلی را بیان می‌کند. این انرژی از انرژی جنبشی که ناشی از حرکت کلی سیستم و انرژی پتانسیل که سیستم نسبت به محیط پیرامونش دارد، متمایز است. قانون اول همچنین دو شیوه انتقال انرژی یک سیستم بسته یعنی انجام کار یا انتقال حرارت را بیان می کند.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۳۲۰

حجم ۱۷٫۶MB

لینک دانلود

ترمودینامیک شیمیایی برای فلزات و مواد

Chemical Thermodynamics for Metals

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران