مجموعه جزوات مکانیک سیالات

جزوه مکانیک سیالات که در انتهای همین مطلب در اختیار شما قرار گرفته است، مربوط به درسی است به همین نام یعنی مکانیک سیالات. مکانیک سیالات در دانشگاه‌ها در رشته‌های فنی و کشاورزی تدریس می‌شود. مکانیک سیالات و هیدرولیک جزو دروس دانشجویان رشته‌های مهندسی مکانیک، عمران، آب، مکانیک و منابع طبیعی است. هدف از این درس، آشنایی با اصول تعادل و حرکت در سیالات و کاربرد آن در طبیعت است که به طور عمده به صورت رفتار سیالات، استاتیک سیالات و دینامیک سیالات بررسی خواهد شد.

ﺳﻴﺎل ﺑﻪ ﻣﺎده اي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻴﺮوي ﻣﻤﺎﺳﻲ وارد ﺑﺮ آن  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞدﻫﺪ و این ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. منظور از سیال حالت مایع و گاز مواد است. اما این دو حالت تفاوت هایی با یکدیگر دارند و به طبع معادلات حاکم بر آن ها نیز متفاوت خواهد بود. از جمله تفاوت مایعات و گازها :

  • ﮔﺎزﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻋﻤﻼ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
  • ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﮔﺎزﻫﺎ ﻫﺮ ﺣﺠﻤﻲ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  • در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﻫﻤﻪ ﺳﻴﺎﻻت ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ دارﻧﺪ ولی ﻣﺜﻼ در ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ روی ﺳﻄﻮح اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ، ﻣﻲ‌توان ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ اﺛﺮ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮف ﻨﻈﺮ ﻛﺮدن اﺳﺖ.

علم مکانیک سیالات و هیدرولیک شاخه‌ای از مکانیک کاربردی است که در ارتباط با رفتار سیالات در حالت ساکن و در حالت حرکت است. در این علم بعضی از خواص سیال نقش اساسی دارند. در استاتیک سیالات، وزن مخصوص مهم ترین خاصیت محسوب می شود؛ درحالی که از حرکت سیال، جرم حجمی و ویسکوزیته خواص مهم و غالب اند.

 مهم ترین سرفصل هایی که در این درس دنبال می شوند، به شرح زیر هستند:

  • فصل اول: مفاهیم، تعریف سیالات و جامدات، سیستم‌های اندازه گیری، نیروهای موثر در سیال، وزن مخصوص و نیروی ثقل، لزجت یا ویسکوزیته، کشش سطحی
  • فصل دوم: مطالعه‌ی سیال ساکن، انواع فشار، شناوری، تعادل
  • فصل سوم: سینماتیک جریان، معادلات جریان، توان، اصل انرژی، اصل حرکت
  • فصل چهارم: تکانه یا مومنتوم، معادلات و اصل تکانه، نیروی فواره، هیدرولیک جریان
  • فصل پنجم: معادله‎ی جریان سیال واقعی، افت انرژی در لوله‎ها، معادلات تنش برشی در لوله، جریان آرام در لوله، جریان مغتشش یا متلاطم، زبری و ضریب زبری لوله، افت جزئی در مسیر

در این پست مجموعه جزوه مکانیک سیالات برای دانلود رایگان در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است که می توانید از قسمت پیوست دریافت نمایید.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/raterateraterate
3.83
0 نظر ثبت شده
  • دانلود فقط با IP ایران امکانپذیر است. در صورت عدم مشاهده باکس قرمز رنگ دانلود، VPN خود را خاموش نموده و صفحه را رفرش کنید.

  • پسورد فایل فشرده : www.iran-mavad.com

دانلود جزوه مکانیک سیالات 2 دکتر حاجیلو
21.39MB PDF
دانلود جزوه کنکوری مکانیک سیالات و هیدرولیک دکتر دهقانی پور
52.96MB PDF

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران