بررسی تاثیر ذوب سطحی با استفاده از روشTIGبر خواص سایشی آلیاژAL-5052

بررسی تاثیر ذوب سطحی با استفاده از روشTIGبر خواص سایشی آلیاژAL-5052

شرح : در این بررسی ذوب سطحی آلیاژ آلومینیم 5052 با استفاده از فرایند قوس تنگستن TIGو با اختیار نموندن پارامتر های مختلف انجام شد.مطالعات میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی انجام شد و نمونه ها در حالت های قبل و بعد از ذوب سطحی مورد بررسی قرار گرفتند.از نمونه های آزمون ریز سختی به عمل آمد تا تغییرات سختی در سطح قبل و بعد از ذوب سطحی با هم مقایسه شوند.همچنین آزمون سایش به روش پین روی دیسک انجام و درفتار تریبولوژی نمونه ها بررسی شد . نتایج نشان می دهد که انجام فرایند ذوب سطحی باعث تغییرات گسترده در لایه سطحی،افزایش قابل ملاحضه در سختی و بهبود مقاومت به سایش می شود.

جوشکاری و انواع روش های آن

جوشکاری و انواع روش های آن

جوشکاری یکی از روشهای تولید می باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است به گونه‌ای که خواص اتصال برابر خواص ماده پایه باشد