نانومواد | نانوفناوری | ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی nano material
نانو کریستال ها (P.J. Thomas)

نانو کریستال ها (P.J. Thomas)

نانو کریستال ها (P.J. Thomas) : مواد بلوری موادی است که اتم هایشان در یک آرایش منظم یا تکراری حول فاصله اتمی بزرگ مرتب شده اند.

مواد نانو کریستالی (A.I. Gusev)

مواد نانو کریستالی (A.I. Gusev)

مواد نانو کریستالی (A.I. Gusev) : مواد، ابزارها و سیستم ها. موادی که در سطح نانو در این فناوری به کار می رود، را نانو مواد می گویند.