نانو کریستال ها (P.J. Thomas)

نانو کریستال ها (P.J. Thomas) : مواد بلوری موادی است که اتم هایشان در یک آرایش منظم یا تکراری حول فاصله اتمی بزرگ مرتب شده اند.

مواد نانو کریستالی (A.I. Gusev)

مواد نانو کریستالی (A.I. Gusev) : مواد، ابزارها و سیستم ها. موادی که در سطح نانو در این فناوری به کار می رود، را نانو مواد می گویند.