خوردگی زیر لایۀ تیتانیومی پوشش داده شده با زئولیت به روش الکتروفورتیک

 خوردگی زیر لایۀ تیتانیومی پوشش داده شده

با زئولیت به روش الکتروفورتیک

The Corrosion Behavior of Zolite coating on Ti Substrate Coated

by Electrophoretic Deposition

sample article

شرح:

 خوردگی زیر لایۀ تیتانیومی پوشش داده شده با زئولیت به روش الکتروفورتیک:ھدف از این پژوھش، پوشش دھی زئولیت به روش الکتروفورتیک برروی زیر لایۀ تیتانیومی بود. زئولیت یک سرامیک زیست سازگاربوده که می توان از آن در مصارف زیستی نیز استفاده نمود. اززئولیت به دلیل خواص فیزیکی شیمیایی مناسب، می توان به عنوان پوشش مقاوم به خوردگی بھره گرفت. پوشش زئولیت به روش الکتروفورتیک بر روی زیرلایۀ تیتانیومی اعمال گردید. آزمون ھای الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتانسی ودینامیکی در محلول سرم فیزیولوژیکی و به منظور مقایسۀ رفتار خوردگی نمونه ھای تیتانیومی پوشش داده شده و بدون پوشش انجام گرفت. نتایج حاکی از تشکیل پوشش زئولیت بدون ترک و کاملا یکنواخت بر روی زیرلایۀ تیتانیومی به روش الکتروفورتیک بود. این پوشش مقاومت خوردگی زیرلایه را بھبود داد. چگالی جریان خوردگی در نمونه ھای پوشش داده شده کمتر از نمونه ھای بدون پوشش بود. ازنتایج بدست آمده نتیجه گرفته شد که پوشش زئولیت اعمال شده به روش الکتروفورتیک می تواند رفتار خوردگی کاشتنی فلزی مصرفی در بدن انسان را بھبود دھد و مقاومت به خوردگی را به میزان قابل توجھی افزایش دھد.در بسیاری از موارد بالینی نظیر ترمیم استخوان و دندانپزشکی، نیاز به ساخت و تولید دوباره استخوان است. بھترین حالت، ترمیم و رشد خود به خود استخوان است. اما در بیشتر موارد بافت میزبان به سختی می تواند به شکل مورد نیاز جھت ساخت دوباره و موفقیت آمیز استخوان تبدیل شود. ازاین رو فعالیت ھا بر استفاده از کاشتنی ھا متمرکز شد.

واژه ھای کلیدی: مقاومت خوردگی، الکتروفورتیک، زئولیت.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۳۸۰۰kB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده
مواد کنکور

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران