بررسی سینتیکی واکنش استخراج مس از سنگ معدن های اکسیدی

 استخراج مسpayan name.jpg

در این مطالعه یک مدل ریاضی برای واکنش بین ذرات اکسیدی مس و اسیدسولفوریک در فرایند استخراج مس از سنگ معدن اکسیدی آن، ارائه شده است. قابلیت پیش بینی مدل، با استفاده از نتایج آزمایشگاهی حاصل از واکنش بین اسید سولفوریک با سنگ معدن مس، مورد تایید قرار گرفته است. پس از تایید مدل، با استفاده از آن، ضریب نفوذ موثر یون های هیدروژن در منافذ دانه های سنگ معدن محاسبه شده است.

همچنین در این مطالعه تاثیر اندازه دانه های جامد، دما، غلظت محلول اسیدی و زمان اقامت بر نرخ استخراج، بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمایش نشان می دهد که افزایش دما و غلظت محلول اسیدی تاثیر مستقیمی بر نرخ استخراج می گذارد و برای دانه های  کوچکتر جامد، نرخ استخراج از دانه های بزرگتر بیشتر است.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rate
1
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران