بررسی سینتیکی واکنش استخراج مس از سنگ معدن های اکسیدی

 استخراج مس

payan name.jpg

بررسی سینتیکی واکنش استخراج مس

از سنگ معدن های اکسیدی

شرح:

دانشگاه شیراز

پایان نامه کارشناسی ارشد

نگارش :تیمور رفیعی زاده

چکیده :

بررسی سینتیکی واکنش استخراج مس از سنگ معدن های اکسیدی : در این مطالعه یک مدل ریاضی برای واکنش بین ذرات اکسیدی مس و اسیدسولفوریک در فرایند استخراج از سنگ معدن اکسیدی آن، ارائه شده است. قابلیت پیش بینی مدل، با استفاده از نتایج آزمایشگاهی حاصل از واکنش بین اسید سولفوریک با سنگ معدن مس، مورد تایید قرار گرفته است. پس از تایید مدل، با استفاده از آن، ضریب نفوذ موثر یون های هیدروژن در منافذ دانه های سنگ معدن محاسبه شده است.

همچنین در این مطالعه تاثیر اندازه دانه های جامد، دما، غلظت محلول اسیدی و زمان اقامت بر نرخ استخراج، بررسی شده است. نتایج حاصل از ازمایش نشان می دهد که افزایش دما و غلظت محلول اسیدی تاثیر مستقیمی بر نرخ استخراج می گذارد و برای دانه های  کوچکتر جامد، نرخ استخراج از دانه های بزرگتر بیشتر است.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۹۳

حجم :۲٫۹۳MB

لینک دانلود

بررسی سینتیکی واکنش استخراج مس

از سنگ معدن های اکسیدی

سمیه خیری

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید