مقایسه رفتار تغییر شکل در فرآیندهای ECAP ، Cross-ECAP و TE

مقایسه رفتار تغییر شکل در فرآیندهای ECAP ، Cross-ECAP و TE

 

sample article

شرح :

مقایسه رفتار تغییر شکل در فرآیندهای ECAP ، Cross-ECAP و TE : امروزه یکی از مؤثرترین روشهای فرآوری مواد فلزی به منظور دستیابی به ساختارهای بسیار ریزدانه و خواص مکانیکی بهینه استفاده از روشهای تغییر شکل پلاستیک شدید است. از میان روشهای تغییر شکل پلاستیک شدید، پرس در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ECAP) اکستروژن پیچشی( TE ) و روش نوین پرس در کانالهای هم مقطع زاویهدار صلیبی (Cross-ECAP)مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرارگرفتهاند، لذا بررسی رفتار تغییرشکل اعمالی به نمونه توسط فرآیندهای فوق و همگنی آن به سبب بهبود و توزیع یکنواخت خواص در حجم ماده از اهمیت بسیاری برخوردار است. در پژوهش حاضر به بررسی رفتار تغییر شکل نمونه آلیاژ آلومینیومی ۱۱۰۱ توسط روشهای ECAP ، Cross-ECAP و TE با استفاده از آنالیز المان محدود پرداخته شد. بهمنظور
بررسی همگنی تغییر شکل اعمالی به نمونه توزیع کرنش مؤثر و سیلان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز المان محدود توسط نرمافزار TM3D-DEFORM انجام شد و برای اعتبارسنجی نتایج حاصل از شبیه سازی ازمقایسه با نتایج عملی و گزارشهای علمی سایر پژوهشگران استفاده گردید. نتایج نشان دادند که مقدار پرشدن کانال قالب در روش Cross-ECAP نسبت به سایر روشها بیشتر است لذا امکان تکرار فرآیند و اعمال کرنش پلاستیک بیشتری به نمونه فراهم میشود. با استفاده از روش Cross-ECAP امکان اعمال کرنش پلاستیک تاحدود ۳/۵به ازای انجام یک پاس وجود دارد لذا نسبت به سایر روشها، فرآیندی مؤثرتر شناخته میشود. همچنین تغییر شکل اعمالی به نمونه در فرآیند TE نسبت به سایر روشها از همگنی کمتری برخوردار است که در روشهای تغییر شکل پلاستیک شدید این امر مطلوب نیست.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۷

حجم :۱٫۲۶MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران