اثر نحوه ی شارژ کوره ی ریورب مس سرچشمه بر نرخ ذوب

اثر نحوه ی شارژ کوره ی ریورب مس سرچشمه بر نرخ ذوب

 

sample article

شرح :

اثر نحوه ی شارژ کوره ی ریورب مس سرچشمه بر نرخ ذوب:در این پژوهش تأثیر نحوهی شارژ کردن کورهی ریورب بر نرخ ذوب این کوره بررسی شد. از آنجا که زاویهی ایستایی کنسانترهبر روی دیوارهی کوره بر حجم کنسانتره قرار گرفته بر روی دیواره، مقدار مذاب و نرخ ذوب تاثیر میگذارد، زاویهی ایستاییتوسط آزمایش بدست آمد. جهت انجام آزمایش از یک مدل با مقیاس یک پنجم استفاده شد. جهت شبیه سازی نرخ ذوب از یکبرنامه فرترن استفاده شده است که نرخ ذوب را به خوبی شبیه سازی میکند.شرایط طرح، شرایط پس از تعمیرات اساسی و شرایط کنونی خارج از طرح کوره، همچنین نحوهی شارژ پلهای، رفت و برگشتی وپیوسته در نظر گرفته شد. و نتایج حاصل از شبیه سازی با هم مقایسه شد. نتایج نشان میدهد که افزایش زاویهی ایستایی، نرخ ذوبکوره را افزایش می دهد. همچنین فاصله گرفتن هندسه کوره از شرایط طرح، به شدت نرخ ذوب را کاهش داده است و نیاز بهتعمیرات اساسی احساس می شود. با توجه به این که نرخ ذوب در شارژرفت و برگشتی و پلهای، تفاوت چندانی با هم ندارد؛ میتوان جهت حفظ دیوارهی پلهای، از شیوهی شارژ رفت و برگشتی استفاده کرد. همچنین نحوهی شارژ پیوسته خصوصأ در شرایطکنونی کوره، میتواند نرخ ذوب را افزایش دهد.

واژه های کلیدی :کورهی ریورب ، نرخ ذوب ، کنسانتره ، نحوهی شارژ ، زاویه ایستایی

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۲

حجم :۸۵۰kB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران