راهکارهای جلوگیری از بروز ترک های عرضی در جوش سربه سرلوله های استحکام بالای ۵LX70

راهکارهای جلوگیری از بروز ترک های عرضی در جوش

سربه سرلوله های استحکام بالای ۵LX70

 

sample article

شرح:

راهکارهای جلوگیری از بروز ترک های عرضی در جوش سربه سرلوله های استحکام بالای ۵LX70 :به لحاظ مشاهده عیوب ترک عرضی در جوش سربه سر لوله های استحکام بالای X70 در زمان اجرای خطوط لوله انتقال خصوصا هنگام استفاده از الکترودهای سلولزی E8010 ، لزوم بررسی دلایل پیدایش ترک عرضی و ارایه راهکارهای کاهش و یا حذف این عیب با هدف کاهش هزینه های ناشی از تعمیرات جوش و جلوگیری از افت کیفیت جوش موضوع مقاله حاضر می باشد. نمونه هایجوشکاری شده در این پروژه تحت شرایط واقعی و در محل احداث خطوط لوله تهیه گردیده و آزمایشات متعدد تعیین خواصمکانیکی، آنالیز شیمیایی، متالوگرافی، تهیه نقشه سختی با روش میکروسختی سنجی روبشی، تهیه تصاویر با میکروسکوپ الکترونیاز مقطع شکست، اسکن خطی و نقطه ای با ایدکس از مقطع جوش و فلز پایه انجام شده و اثر پیشگرم و کنترل دمای بین پاسی درجوشکاری با الکترود دستی، تغییر الکترود مصرفی و شرایط محیطی در جوشکاری سربه سر لوله های استحکام بالای X70 درریزساختار جوش و منطقه متاثر از حرارت و اثر پارامترهای مذکور در بروز ترک عرضی بررسی گردیده است. از این تحقیق نتیجهگیری می شود که مهمترین عامل جهت کاهش و حذف ترک عرضی جوش در فولاد استحکام بالای X70 ،کنترل سختی جوش به همراه کاهش تنش های پسماند و حذف هیدروژن از فلز جوش و منطقه متاثر از حرارت در کاهش و حذف ترک عرضی موثر خواهدبود.

واژه های کلیدی: ترک عرضی؛ فولاد X70 ؛ جوشکاری الکترود دستی؛ نقشه سختی.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۳

حجم :۱۲۵۰kB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterate
3
0 نظر ثبت شده
دوره زمستانه

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران