دانلود کتاب معلم (راهنمای تدریس) اصول متالورژی ریخته گری

کتاب معلم

دانلود کتاب معلم (راهنمای تدریس) اصول متالورژی ریخته گری امیر ریاحی، جمشید علی محمدی

 

آموزش اثربخش، مستلزم برنامه ریزی و طراحی است. طراحی برنامه درسی که نمود آن را در طرح درس نیز م یتوان مشاهده کرد، شامل تصمیم گیری در مورد عناصر برنامه و ارتباط آن ها با کیدیگر است. طرح درس اساس آموزش را تشکیل میدهد، زیرا طرح درس، طرح آموزش است و در شکل بخشیدن به یادگیری نقش اساسی دارد، اگر قرار است آموزش مبتنی بر اصول علمی باشد، لازم است از طرحی دقیق که براساس اصول علمی تنظیم شده، برخوردار باشد. اهمیت و ضرورت طرح درس و یا طرح آموزش را مشابه نقشه ساختمانی دانسته اند.

شاید بتوان گفت آموزش به منزله یک فرایند تدریس هدفدار از پیش طراحی شده تعریف می شود، درست همانطور که یک مهندس ساختمان پیش از ساختن یک بنا به تهیه نقشه آن می پردازد، شما (تهیه کننده آموزش) نیز باید یک نقشه آموزشی طراحی کنید. این نقشه طی فرایندی تعاملی تجزیه و تحلیل و طراحی م یشود که در آن محتوا، راهبردهای آموزشی و رسانه های مناسب، انتخاب، مرتب و استفاده م یشود.در شروع هر فصل سعی شده است ابتدا هدف ها و مفاهیم کلی و اساسی آن فصل آورده شود. همچنین پس از آن، انتظارات آموزشی در حیطه های یادگیری مختلف شامل سطح های بازشناسی و یادآوری، درک و فهم، کاربرد معلومات، تجزیه و تحلیل، ترکیب و نوآوری و ارزشیابی آورده شده است.

البته لازم به ذکر است که موارد ذکر شده در سطوح یادگیری را نباید به عنوان سوال برای هنرجویان مطرح نمود. مشخص AB این کتاب در پنج فصل و سی جلسه تنظیم شده است و هر جلسه با دو عدد شده است که عدد سمت چپ نشان دهنده شماره فصل و عدد سمت راست نشان دهنده جلسه م ی باشد. مثلاً ١۶ ٣ نشانگر فصل سوم، جلسه شانزدهم است.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده
دوره زمستانه

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران