تعیین پارامترهای مناسب بر صافی سطح در فرایند تراشکاری سوپرآلیاژ وسپلوی با استفاده از روش تحلیل آماری

تعیین پارامترهای مناسب بر صافی سطح در فرایند

تراشکاری سوپرآلیاژ وسپلوی با استفاده از روش تحلیل آماری

 

sample article

شرح

تعیین پارامترهای مناسب بر صافی سطح در فرایند تراشکاری سوپرآلیاژ وسپلوی با استفاده از روش تحلیل آماری :صافی سطح قطع هکار، تابعی از شرایط ماشین کاری است. در تحقیق حاضر، میزان تاثیر پارامترهای مناسب تراشکاری برر صرافی سطح بررسی شده است. با استفاده از نرم افزار مینی تب پس از طراحی آزمایش به روش تاگوچی، تعدادی آزمایش ماشین کاری با ابزار برشی کاربید روکش دار AC520U)PVD)، بر روی وسپلوی انجام شد. میزان زبری سطح و تغییرات جزیی شکل هندسری براده مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج آنالیز واریانس(ANOVA) تأثیر عوامل و با آنالیز سیگنال به نویز(S/N ) نمونه بهینه مشخص شد. در فرایند روش تحلیل آماری، سرعت برشی، نرخ پیشروی و عمق برش به ترتیب بیش ترین تاثیر را دارند. برای نمونه بهینه سرعت برشی ۱۰۰ متر بر دقیقه, نرخ پیشروی ۰/۰۵ میلی متر بر دور و عمق برش ۰/۱ میلی متر بدست آمد. ضمناً با اعمال سرعت برشی کم، براده به صورت دندانه اره ای شد که تأثیر منفی بر کیفیت سطح می گذارد. به طور کلی بهینه سازی فرایند ماشین کراری سروپرآلیااها از دو جن ره مری توانرد مطررب باشرد. اول، تقاضرا و کراربرد روز افرزون قطعرات ماشین کاری شده از جنس سوپرآلیاا در صنایع هوایی و هوافضا. دوم، بالا بودن هزینه های فرایند ماشین کاری. به همین جهرت اسرتفاده از روش های مختلف در طراحی این آزمایش ها برای کاستن از تعداد آن ها امری ضروری است، یکی از روش های مطرب و کاربردی، تراگوچی می باشد که اجرای آن در صنایع مختلف با موفقیت های زیادی همراه بوده است

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۶

حجم :۱٫۲۰MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران