تحلیل کرنش در فرآیند اکستروژن شعاعی مستقیم دو مرحله ای

تحلیل کرنش در فرآیند اکستروژن شعاعی مستقیم

دو مرحله ای

sample article

شرح :

تحلیل کرنش در فرآیند اکستروژن شعاعی مستقیم دو مرحله ای : در این تحقیق، از یک روش تحلیلی جدید برای آنالیز کرنش در فرآیند اکستروژن شعاعی مستقیم دو مرحله ای  استفاده شده است. برای این کار ،حجم تغییر شکل در طول این فرآیند به نه ناحیه مختلف تقسیم شد و سپس کرنش اعمال شده بر قطعه تولیدی از این فرآیند با محاسبه متوسط  نرخ کرنش موثر و زمان تغییر شکل در هر ناحیه محاسبه شد.محاسبات کرنش نشان دادند که این روش، قابلیت اعمال کرنش بسیار بزرگ را دارد و قابل مقایسه با کرنش حاصل شده از روش های تغییر شکل پلاستیک بسیار شدید است. برای بررسی صحت این موضوع، قالبی مناسب طراحی و ساخته شد و فرآیند در دمای اتاق انجام شد. نتایج ریزسختی سنجی قطعه تولید شده نشان داد که سختی در طول این فرآیند افزایش یافته است که نشان دهنده اعمال کرنش بسیار بزرگ بر روی قطعه تولید شده در طول این فرآیند است. نتایج تحلیل حاصل شده با نتایج بدست آمده از کار آزمایشگاهی مقایسه شدند که این مقایسات هم خوانی خوبی را نشان میدهند.

کلمات کلیدی: اکستروژن شعاعی مستقیم دو مرحله ای، تغییر شکل پلاستیک بسیار شدید، آلومینیم.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۳

حجم :۱۱۱۸KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران