تاثیر مسیر کرنش در فرایند نورد بر خواص مکانیکی ورق مسی

تاثیر مسیر کرنش در فرایند نورد بر خواص مکانیکی ورق مسی

 

sample article

شرح :

تاثیر مسیر کرنش در فرایند نورد بر خواص مکانیکی ورق مسی : در تحقیق حاضر تاثیر مسیر کرنش بر خواص مکانیکی ورق مسی خالص تجاری تولیدشده به روش نورد تجمعی پیوندی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحقیق این منظور ورق های مسی تحت فرایند نورد تجمعی پیوندی و همچنین فرایند نورد تجمعی یوندی متقاطع قرار گرفت که در آن ورق ها در هر سیکل ۹۰ درجه نسبت به سیکل قبل چرخانده میشد.به منظور بررسی خواص مکانیکی ورق های مسی نورد تجمعی پیوندی شده از آزمایش های کشش تک محوری و سختی سنجی استفاده شد. تغییرات میزان چسبندگی ورق ها در حین فرایند نورد تجمعی پیوندی به وسیله ی میکروسکوپ نوری بررسی شد. بررسی سطح شکست نمونه های نورد تجمعی پیوندی متقاطع شده پس از آزمایش کشش با میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام گرفت.نتایج نشان داد که در فرایند نورد تجمعی با افزایش تعداد سیکل سختی و استحکام کششی به دلیل افزایش دانسیته نابجایی ها و ریزتر شدن دانه ها افزایش می یابد. ولی سختی و استحکام کششی ورق های تولید شده به روش نورد تجمعی پیوندی متقاطع تا سیکل چهارم با افزایش تعداد سیکل افزایش می یابد.

 

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :۱٫۶۵MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران