تاثیر عملیات همگن سازی بر بهبود ریزساختار ناحیه اتصال نامتجانس TLP

تاثیر عملیات همگن سازی بر بهبود ریزساختار ناحیه اتصال نامتجانس TLP برای

سیستم FSX-414/MBF-80/IN-738

 

sample article

شرح

تاثیر عملیات همگن سازی بر بهبود ریزساختار ناحیه اتصال نامتجانس TLP برای سیستم FSX-414/MBF-80/IN-738 :در این پژوهش، فرآیند اتصال فاز مایع گذرا (TLP ) در اتصال نامتجانس سوپر آلیاژ پایه نیکل IN-738 به سوپر آلیاژ پایه کبالت FSX-414 با استفاده از لایه واسط پایه نیکل MBF-80 با ضخامت μm 50بکار گرفته شده است. اتصال دهی در دمای بهینه ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد و مدت زمان ۵دقیقه در کوره تحت خلا صورت گرفت. در ادامه، عملیات همگن سازی، به منظور بهبود ریزساختار و خواص مکانیکی ناحیه اتصال TLP , در دماهای ۱۱۷۵, ۱۲۰۰ و ۱۲۲۵ درجه سانتیگراد و به مدت ۱, ۳ و ۶ ساعت در مورد نمونه های اتصال داده شده صورت گرفت. به منظور بررسی ریزساختار از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی ( SEM ) و جهت بررسی آنالیز فازی در منطقه اتصال از SEM/WDS استفاده گردید. نتایج بررسی ریز ساختاری نشان داد که با همگن سازی در دمای ℃ ۱۱۷۵ به مدت ۶ ساعت ترکیبات بین فلزی در منطقه متاثر از نفوذ (DAZ ) همچنان وجود داشته در حالیکه همگن سازی در دمای ℃ ۱۲۰۰به مدت ۱ ساعت موجب کاهش چشمگیر آن شده است. همگن سازی در دمای ℃ ۱۲۲۵ به مدت ۱ ساعت موجب تشکیل مرزدانه های جدید در ناحیه اتصال و تشکیل ساختار یوتکتیکی ثانویه و رشد رسوبات در زمینه و منطقه اتصال گردیده است. پروفیل غلظت عناصر آلیاژی در عرض اتصال نشان داد که در فرایند همگن سازی، رسوب و رشد فاز گاما پرایم در زمینه و نیز نفوذ عناصر آلیاژی کنترل کننده فرایند بوده است. کاهش قابل توجه شیب غلظت عناصر آلیاژی در دمای ۱۲۲۵ به نفوذ سریع از طریق مرزدانه های جدید در منطقه اتصال نسبت داده شد. مناسب ترین مشخصات ریزساختاری در شرایط همگن سازی ۱۲۲۵/۱h درجه سانتیگراد  مشاهده گردید.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۲۰

حجم :۱٫۴۸KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران