تاثیرعملیات حرارتی برمقاومت به سایش پوشش هیبریدی

تاثیرعملیات حرارتی برمقاومت به سایش پوشش هیبریدی

 

شرح :

تاثیرعملیات حرارتی برمقاومت به سایش پوشش هیبریدی: در این پژوهش، تاثیرعملیات حرارتی و مقاومت به سایش پوشش هیبریدی Ni-P-B4C-PTFE تولید شده به روش الکترولیس مورد بررسی قرار گرفت است. پوشش های Ni-P-B4C-PTFE، Ni-P-B4C ، Ni-P-PTFE و Ni-P بر روی نمونه آلومینیومی گروه هوایی، ایجاد شد. ذرات کاربید بوذپر به ازای ۴گرم بر لیتر و سوسپانسیون PTFE به ازای هر ۱۰ گرم بر لیتر به حمام الکترولیس با درصد فسفر متوسط اضافه شد. در ابتدا سختی نمونه ها محاسبه و سپس به منظور تعیین مقاومت به سایش و ضریب اصطکاک از دستگاه پین روی دیسک استفاده شد. به منظور بررسی تاثیر عملیات حرارتی، سختی، مقاومت به سایش و ضریب اصطکاک نموه ها قبل و بعد از عملیات حرارتی در شرایط بارگذاری یکسان مورد آزمایش قرار گرفت. در نهایت نتیج چهارنوع پوشش بایکدیگر مقایسه شدند. نتیایج نشان داد که عملیات حرارتی باعث بهبود سختی و افزایش ۵۰درصدی مقاومت به سایش می شود. همچین پوشش کامپوزیت Ni-P-PTFE کمترین ضریب اصطکاک و پوشش کامپوزیتیNi-P-B4C بیشتری سختی و پوشش هیبریدی Ni-P-B4C-PTFE بهترین مقاومت به سایش را از خود نشان دادند.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :۱٫۵MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران