بهینه سازی فرآیند اکستروژن شعاعی مستقیم با استفاده از روش المان محدود

sample article

بهینه سازی فرآیند اکستروژن شعاعی مستقیم با استفاده از روش المان محدود : امروزه یکی از مسائل مهم و مدنظر صنعتگران در زمینه ی شکل دهی فلزات، کاهش  نیروهای مورد استفاده درفرآیندهای شکل دهی است. در این مقاله بهینه سازی فرآیند اکستروژن شعاعی مستقیم با استفاده از روش المان محدود مورد تحلیل قرار گرفته است. در این راستا ابتدا این فرآیند توسط نرم افزار المان محدود Deform 2D بازوایای مختلف شبیه سازی و زاویه ی بهینه تعیین شد. در مرحله ی بعد تأثیر اصطکاک و نیز برخی از پارامترهای هندسی با هدف کاهش نیروهای تغییر فرم، افزایش عمر ابزار کار و نهایتاً کاهش هزینه های تولید مورد بررسی قرارگرفت. شکاف بین قالب و ماندرل در قسمت مخروطی، قطر قالب  و قطر بیلت اولیه از جمله پارامترهای هندسی هستند که در مرحله ی مذکور شبیه سازی و تحلیل شدند. در نهایت پس از طی مراحل فوق موارد بهینه انتخاب و شکل کلی قالب طراحی شد.

واژه های کلیدی: بهینه سازی، اکستروژن شعاعی  مستقیم، روش المان محدود، نرم افزار Deform 2D.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده
دوره زمستانه

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران