ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک آنالیز SEM
جابجایی مرزهای هنر با مهندسی مواد!

جابجایی مرزهای هنر با مهندسی مواد!

مرد پیاده و تنها، لرد ولدمورت، آتشفشان فعال و بسیاری آثار هنری دیگر... که از کلوزآپ مواد پدید آمده اند! شاید برایتان عجیب باشد اما هنر در مهندسی مواد ...

میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM) در بررسی سطح نمونه ها کاربرد دارد. توپوگرافی سطح نمونه را می توان با اسکن دوبعدی پروب الکترونی روی سطح ...