بررسی چقرمگی شکست کامپوزیت پایه آلومینیومی تقویت شده با ذرات سرامیکی پوشش یافته با فلز نیکل

بررسی چقرمگی شکست کامپوزیت پایه آلومینیومی

تقویت شده با ذرات سرامیکی پوشش

یافته با فلز نیکلsample article

شرح :

بررسی چقرمگی شکست کامپوزیت پایه آلومینیومی : در این تحقیق چقرمگی شکست کامپوزیت A356, حاوی ۳درصد از ذرات کاربید سیلیسیم , آلومینا باپوشش فلز مس مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از نقاط ضعف این کامپوزیتها پائین بودن چقرمگی شکستآنها نسبت به آلیاژهای آلومینیوم است. برای انجام این تحقیق ابتدا A356 در کوره مقاومتی ذوب شد و سپسذرات پیش گرم شده در حالت نیمه جامد به مذاب اضافه شد و همزدن صورت گرفت.سپس دوغاب کامپوزیتی درداخل قالب فلزی ریخته گری شد. از شمش های به دست آمده نمونه های سپس آزمون چقرمگی شکست مطابقبا استاندارد، ASTM, آماده شدند .چقرمگی نمونه ها اندازه گیری شده و با هم مقایسه شد ..در این مقاله برایچقرمگی شکست، مقدار رشد ترک در اثر بار اعمالی و همچنین تاثیر نوع پوشش و نوع ذرات مقایسه شده است .فاکتور چقرمگی شکست کامپوزیت و آلیاژ اصلی محاسبه شده و با هم مقایسه شده است و نشان داده شده استکه چقرمگی شکست نمونه های حاوی ذرات کاربید سیلیسیم از چقرمگی شکست نمونه های حاوی ذرات آلومینابیشتر است و که نیکل بعنوان پوشش خیلی کم روی ذرات، SiCمی نشیند و این عامل باعث می شود کهSiCخیلیکم در مذاب حل شود بنابراین چقرمگی آن نسبت به نمونه های دیگر بیشتر است.نیکل در حالت کلی باعث تشکیلترکیب های بین فلزی ترد می شود که چقرمگی شکست را کاهش می دهند.

واژه های کلیدی :چقرمگی شکست ، پوشش فلز روی ذرات سرامیکی، کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات سرامیکی

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :۱۴۰۰kB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران