بررسی عمرابزار در فرآیند فرزکاری فولاد آلیاژی سردکار AlSl1070

بررسی عمرابزار در فرآیند فرزکاری فولاد آلیاژی سردکار AlSl1070

در دو حالت خشک و MQL

 

شرح :

بررسی عمرابزار در فرآیند فرزکاری فولاد آلیاژی سردکار AlSl1070 در دو حالت خشک و MQL: استفاده از روانکاری کمینه در فرآیند ماشینکاری یکی از روش های حدید در روانکاری فرایندهای ماشینکاری است که باعث بهبود در بسیاری از خروجی های ماشینکاری می شود. در این مقاله به مقایسه فرزکاری خشک و فرزکاری با حداقل مقدار روانکار (MQL) برای فولاد AlSl1070 پرداخته شد که با ابزار فولاد تندتر انجام گردید. با آماده سازی فرایند برروی دتگاه فرز، آزمایشهای مربوطه انجام شد و در هر پاس زبری سطح، نیروهای ماشینکاری و تصویر سایش ابزار بررسی شد. نتایج نش داد که فرزکاری MQL نسبت به فرزکاری خشک، نیروهای ماشینکاری، کیفیت سطح و همچنین عمر ابزار رابهبود می دهد.در این مقاله به بررسی اثر MQL بر روی نیروی ماشینکاری، عمر ابزار و صافی سطح در فرایند فرزکاری بر روی جنس ماده فولاد آلیاژی سردکار AISI1070 پرداخته شد. با آماده سازی فرایند بر روی دستگاه فرز مدل zxx6350za ساخت شرکت لونان چین آزمایش های فرزکاری خشک و MQL بر روی قطعه کار فولاد AISI1070 انجام گردید. در هر پاس، طول ماشینکاری قطعه کار، زبری سطح، نیروی ماشینکاری و تصویر سایش ابزار اندازه گیری شد و در نهایت نمودار های مربوطه استخراج گردید و مقایسه بین فرایند فرزکاری خشک و فرزکاری با روانکار MQL صورت گرفت

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۸

حجم :۱٫۱MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران