بررسی عددی و تجربی توزیع تنش های پسماند در اتصال جوش تجهیزات تحت فشار پوسته-تیوب

بررسی عددی و تجربی توزیع تنش های پسماند در اتصال جوش تجهیزات تحت فشار پوسته-تیوب

شرح :

بررسی عددی و تجربی توزیع تنش های پسماند در اتصال جوش تجهیزات تحت فشار پوسته-تیوب : اتصال جوش تیوب به صفحه تیوب از مقاطغ بحرانی تجهیزات تحت فشار پوسته-تیوب محسوب می گردد .نشتی و شکست دو مشکل رایج این اتصال می باشند. تنش های پسماند کششی ناشی از جوشکاری نقش مهمی در ایجاد این دو مشکل دارند . در این تحقیق از روش آلمان محدود به منظور پیش بسنی مقدار ونحوه توزیع تنش های پسماند در جوش تیوب به صفحه تیوب استفاده شده است . اتصال با یک پاس جوش گوشه ای محیطی ، به روش جوشکاری قوسی تنگستنی با گاز محافظ ، جوشکاری گردیده است . فرآیند جوشکاری به صورت دو بعدی با تقارن محوری ، در نرم افزار ANSIS شبیه سازی شده و شار حرارتی ناشی از قوس جوشکاری بصورت تابعی از زمان ، به شکل تابع گوسی ، بوسیله یک زیر برنامه اعمال گردیده است . برای اعتبار سنجی به نتایج شبیه سازی ، توزیع حرارتی درحین جوشکاری به کمک ترموگرافی و تنش پسماند با تکنیک کرنش سنجی سوراخ تحت عملیات حرارتی اندازه گیری شده است . حداکثر تنش پسماند بر اساس معیار تسلیم فون میزز ۱۰۵ مگاپاکسل و حداکثر مقدار تنش پسماند براساس معیار شدت تنش ۱۱۵ مگاپاسکال ، در ریشه اتصال مشاهده شده است . حداکثر اختلاف نتایج تحلیل حرارتی و تحلیل مکانیکی به روش المان محدود و تجربی ، به ترتیب حدود ۱۱% و ۱۸% بوده است .

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۹

حجم :۷۳۹KB

لینک دانلود

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران