بررسی رفتار اکسیداسیون پوشش آلومیناید اصلاح شده با سیلیسیم

بررسی رفتار اکسیداسیون پوشش آلومیناید اصلاح شده با سیلیسیم

 

sample article

شرح :

بررسی رفتار اکسیداسیون پوشش آلومیناید اصلاح شده با سیلیسیم : در این پژوهش رفتار اکسیداسیون هم دمای سوپرآلیاژ اینکونل ۰۱۱ و پوشش آلومیناید اصلاح شده با Si به روش سمانتاسیون جعبهای تک مرحلهای در دمای ˚C 0111 به مدت ۰۱۱ ساعت مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ایجاد پوشش محافظ از دو مخلوط پودری ۵ و ۱۰درصد وزنی Al و Si به همراه آلومینا و فعالساز NH4Cl استفاده گردید. بااستفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی( SEM ) و آنالیز EDX/WDS ریزساختار، توزیع فاز و تغییرات ترکیب پوشش نمونههای اکسید شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز عنصری نشان داد بعد از گذشت ۲۰ و۱۰۰ساعت ازفرآیند اکسیداسیون، قسمت عمده لایه اکسید سطحی پوشش را فاز Al2O3 تشکیل میدهد. از طرف دیگر، پیوستگی، α-یکنواختی و چگالی اکسید ایجاد شده از مخلوط پودری ۰۱ درصد وزنی در مقایسه با مخلوط ۵ درصد وزنی بیشتر است.علاوه بر این، نمودار تغییرات افزایش وزن نسبت به زمان اکسیداسیون نشان داد، پوشش اعمال شده با مخلوط ۰۱ درصدوزنی از مقاومت به اکسیداسیون هم دمای قابل ملاحظهای برخوردار است. بر اساس الگوی پراش پرتو ایکس (XRD )مشخص شد با گذشت ۱۰۰ساعت از زمان اکسیداسیون در مخلوط پودری ۵ و ۱۰درصد وزنی، به ترتیب فازهای( NiAl+Ni3Al ) و( NiAl ) قسمت عمده پوشش را تشکیل میدهند.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :۳٫۲۹MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران