تأثیر توالی جوشکاری بر اعوجاج در ورق های آلومینیوم ۵۰۸۳

تأثیر توالی جوشکاری بر اعوجاج در ورق های آلومینیوم ۵۰۸۳

Investigation of welding sequence on residual stress and distortion in stiffened plate of Aluminum 5083

sample article

شرح :

تأثیر توالی جوشکاری بر اعوجاج در ورق های آلومینیوم ۵۰۸۳:در این پژوهش، تنش های پسماند و اعوجاج ناشی از جوشکاری قوسی با گاز محافظ (GMAW) یک ورقTشکل از جنس آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ با استفاده از مدل سازی المان محدود بررسی شده است. مدل سازی بصورت سه بعدی و در نرم افزار ANSYS از طریق تحلیل غیر کوپل حرارتی – مکانیکی انجام گرفته است و برای اضافه نمودن فلز جوش در حین جوشکاری از تکنیک تولد و مرگ المان ها استفاده شده است. خواص مواد حرارتی ومکانیکی بصورت وابسته به دما تعریف شده است. شکل و اندازه حوض چه جوش و نتایج حاصل از اندازه گیریمیزان اعوجاج بطور عملی، جهت اعتبار سنجی مدل المان محدود، استفاده گردید. در ادامه با اعمال ترتیب های مختلف جوشکاری در حجم ثابتی از جوش و با ثابت نگه داشتن سایر متغیرها، مناسب ترین  ترتیب جوشکاری جهت ایجاد کمترین تغییر شکل و تنش پس ماند تعیین شد. بعد از فرآیند جوشکاری به دلیل توزیع غیر یکنواخت دما، تنش های پسماند فلز جوشکاری  شده توس یابندکه احتمال بوجود آمدن اعوجاج در ورقها را افزایش می دهند . از این رو یکی از روش های پرکاربرد در صنعت برای توزیع یکنواخت حرارت وکاهش مقدار اعوجاج در سازه های جوشی، انتخاب ترتیب مناسب جوشکاری میباشد.

واژه های کلیدی: توالی جوشکاری، اعوجاج، تنش پس ماند، المان محدود ، کمینه سازی

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۳

حجم :۱۴۵۰kB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران