روش تغییر شکل ذاتی در اعوجاج در سازه بزرگ جوشی

روش تغییر شکل ذاتی در اعوجاج در سازه بزرگ جوشی

Application of inherent deformation in prediction of welding distortion of large structures

sample article

شرح :

روش تغییر شکل ذاتی در اعوجاج در سازه بزرگ جوشی:اعوجاج پدید آمده در سازه های جوشی به دلیل خواص مواد، هندسه و رفتار ترمومکانیکی اتصالات که همگی به صورت غیر خطی عمل می کنند، یک ویژگی غیر خطی و جدایی ناپذیر از سازه های جوشی میباشد. به دلیل این ماهیت غیر خطی، آنالیز المان محدود سازه های پیچیده بسیار زمان بر بوده و نیاز به حافظه زیادی دارد. هدف ازگسترش روش تغییر شکل ذاتی، کاهش این زمان و حجم حافظه می باشد تا با استفاده از آن بتوان سازه های پیچیده را مدل سازی و بررسی کرد. در این تحقیق در ابتدا روش تغییر شکل های ذاتی برای پیش بینی اعوجاج در سازه هایبزرگ شرح داده می شود. سپس با استفاده از روش مرسوم حرارتی –الاستیک-پلاستیک، در نرم افزار المان محدودANSYSتغییر شکل های ذاتی برای یک سازه کوچک با المانSOLIDاعوجاج آن محاسبه گردید. در گام آخر مقادیر بدست آمده از شبیه سازی با نتایج بدست آمده از نمونه تجربی مقایسه شد. مقایسه مذکور نشان داد که نتایج روش تغییر شکل های ذاتیبا درصد خطای قابل قبولی مقدار اعوجاج در نمونه واقعی را پیش بینی میکند.

واژههای کلیدی: کرنش های ذاتی، تغییر شکل ذاتی، آنالیز حرارتی الاستیک پلاستیک، المانSOLIDالمانSHEL

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۲

حجم :۱۱۰۰kB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران