استفاده از آزمون غیرمخرب جریان گردابی

sample article

استفاده از آزمون غیرمخرب جریان گردابی

برای کنترل کیفی قطعات کربن دهی شده

شرح :

استفاده از آزمون غیرمخرب جریان گردابی برای کنترل کیفی قطعات کربندهی شده: کربندهی قطعات صنعتی از جنس فولاد کم کربن با هدف بهبود عملکرد آنها، کاری رایج بهشمار میآید. کنترل دقیق درصد کربن سطح قطعات کربندهی شده، مهمترین عامل در رسیدن به خواص مورد نظر است. روشهای متفاوتی برای تعیین درصد کربن سطح فولاد وجود دارند،آنها زمانبر و پرهزینهاند. افزون بر این، امکان آزمودن همهی نمونهها در آنها وجود ندارد. در این پژوهش، کارایی روش غیرمخرب جریان گردابی در تعیین درصد کربن سطح فولاد بررسی و اثبات شد. آزمون جریان گردابی بهمنظور بررسی ارتباط بین ولتاژ ورودی و خروجی و امپدانس نرماله شده با درصد کربن انجام گرفت، و نتایج حاصل نشانگر ارتباط خوب بین امپدانس نرماله شده ای به دست آمده از آزمون جریان گردابی با درصد کربن سطح قطعات بود. بیشترین ضریب همبستگی برای تعیین درصد کربن برابر با بهدست آمد. آزمون جریان گردابی در سه دمای متفاوت انجام شد و با استفاده از نتایج آن، رابطهای برای تعیین دقیقتر درصد R2=0.82 کربن سطح فولاد در دماهای متفاوت ارایه شد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۸

حجم :۳۵۷KB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران