استخدام شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس (سال 99)

با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولید محصولات پتروشیمی و کمک به خودکفایی ایران اسلامی؛ شرکت‌های پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارس، واقع در استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دوم پتروشیمی‌های منطقه پارس؛ در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات شرکت‌های مورد نظر، از بین متقاضیان واجد شرایط سراسر کشور، و برای مقطع کاردانی، صرفاً متقاضیان بومی استان بوشهر و شهرستانهاي پارسیان، لامرد و مهر (طبق تعریف بومی ذکرشده در بند ج) براساس جداول زیر، نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای زمان بهره‌برداری؛ پس از کسب موفقیت در آزمون‌های کتبی (عمومی و تخصصی)، مصاحبه تخصصی و روانشناسی و اخذ نتایج معاینات پزشکی (برای برگزیدگان مشاغل ایمنی و آتش نشانی علاوه بر موارد ذکر شده اجرای آزمون آمادگی جسمانی) مطابق با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی (مقررات اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارس) دعوت به همکاری نماید.

مهلت ثبت نام تا 6 خرداد ماه میباشد.

تاریخ های مهم
 شروع ثبت نام  1399/02/27  لغایت  1399/03/06
 ویرایش اطلاعات  1399/03/10  لغایت 1399/03/12
 مراجعه به سایت و دریافت کارت آزمون  1399/03/23  لغایت 1399/03/25
 برگزاری آزمون  1399/03/30

* مکان و ساعت برگزاري آزمون در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.

جدول نیروی انسانی مورد نیاز

استخدام شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس سال 99

تبصره1: براي نیازمندي هاي نیروي انسانی در مقطع کاردانی، صرفا متقاضیان بومی استان بوشهر و شهرستان هاي پارسیان، لامرد و مهر(طبق تعریف بومی ذکرشده در بند ج) مجاز به ثبت نام میباشند.
تبصره2: براي دارندگان مدارك تحصیلی دانشگاهی از دانشگاه هاي صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، تهران، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز و نفت یک نمره تقلیل درحداقل معدل کل، مورد پذیرش می باشد.
تبصره3: متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی براي رشته شغلی آتشنشان راننده ملزم به ارایه گواهینامه رانندگی پایه یک معتبر در زمان ثبت نام می باشند.

شرایط عمومی

1 .تابعیت کشور جمهوري اسلامی ایران؛
2 .التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران؛
3 .اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛
4 .داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانشناختی با تأیید پزشک متخصص طبکار؛
5 .عدم سوء پیشینه و سابقه محکومیت کیفري؛
6 .عدم اعتیاد به مصرف مواد مخدر؛
7 .عدم اشتغال به کار به صورت رسمی، پیمانی و یا آزمایشی در سازمانهاي دولتی و همچنین نداشتن تعهد خدمتی در سایر شرکتها و سازمانها؛ 8 .دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی غیر پزشکی براي متقاضیان مرد؛
تبصره 1: تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی غیر پزشکی باید قبل از تاریخ 27/ 02/ 1399 (اولین روز ثبت نام) باشد.
تبصره 2: متقاضیان مرد داراي کسر خدمت سربازي، میبایست هنگام ورود اطلاعات، مدت خدمت سربازي را بدون در نظر گرفتن مدت کسر خدمت درج نمایند.
9 .دارا بودن حداکثر 32 سال سن براي دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی (فوق دیپلم) و حداکثر 34 سال سن براي دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی و حداکثر 36 سال سن براي دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد؛ تا قبل از تاریخ 27/ 02/ 1399 (اولین روز ثبت نام).
تبصره 1: حداکثر سن اعلام شده، براي تمامی مقاطع تحصیلی با احتساب خدمت نظام وظیفه منظور گردیده است.
10 .دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براي کلیه متقاضیان مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی، بدون ذکر کلمه معادل و ارزش استخدامی.
تبصره 1 : تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان میبایست قبل از تاریخ 27/ 02/ 1399 (اولین روز ثبت نام) باشد.
تبصره 2: آخرین مدرك تحصیلی ارایه شده در زمان ثبت نام ملاك استخدام خواهد بود و شرکت هیچگونه تعهدي نسبت به پذیرش و تعدیل مدارك تحصیلی بالاتر در طول دوران خدمت کارکنان را ندارد.

امتیازات ویژه

امتیاز متقاضیان بومی

براي متقاضیان بومی براساس جدول زیر امتیاز ویژه منظور خواهد شد.

متقاضیان بومی امتیاز ویژه
شهرستانهاي عسلویه، کنگان، دیر، جم از ضریب امتیاز 1.2 برخوردار خواهند شد.
سایر شهرهاي استان بوشهر و شهرستانهاي پارسیان، لامرد و مهر از ضریب امتیاز 1.1 برخوردار خواهند شد.

1. امتیاز تخصیص داده شده به متقاضیان بومی صرفاً در مرحله آزمون کتبی منظور خواهد شد.
.2 بومی به متقاضیانی اطلاق میشود که حداقل داراي یکی از شرایط زیر باشند:
الف. متقاضیانی که محل تولد آنها، یکی از شهرستانهاي استان بوشهر و یا شهرستانهاي مهر، لامرد و پارسیان باشد.
ب. متقاضیانی که محل صدور شناسنامه آنها، یکی از شهرستانهاي استان بوشهر و یا شهرستانهاي مهر، لامرد و پارسیان باشد.
ج. متقاضیانی که محل اخذ مدرك تحصیلی مقطع دیپلم آنها یکی از شهرستانهاي استان بوشهر و یا شهرستانهاي مهر، لامرد و پارسیان باشد.
3. ملاك شناسایی شهرستانهاي مورد اشاره؛ بر اساس آخرین تقسیمات جغرافیایی کشور میباشد.
سهمیه خانواده هاي شهدا و ایثارگران:
خانواده شهدا و ایثارگران در کلیه رشته هاي شغلی به شرح زیر از سهمیه ویژه برخوردار خواهند شد:
1 -25 ٪ (بیسـت و پنج درصـد) از ظرفیت اسـتخدامی به خانواده هاي شـاهد، جانبازان و آزادگان، همسـر و فرزندان شـهدا و جانبازان 25 ٪و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان یک سال و بالاي یک سال اسارت، خواهر و برادر شهید تخصیص می یابد.
2 -5 ٪ (پنج درصد) از ظرفیت استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر 25 ٪و آزادگان کمتر از یکسال اسارت تخصیص مییابد.
تبصره 1: جهت استفاده از امتیاز تخصیص داده شده براي خانواده هاي شهدا و ایثارگران ارائه کد ایثارگري و یا تأییدیه از بنیاد شهید و امور ایثارگران الزامی است.
تبصره 2: جهت استفاده از سهمیه براي رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، ارایه مدرك معتبر از سازمانها و نهادهاي ذیربط مورد تأیید ستاد کل نیروهاي مسلح در سطح شهرستان الزامی میباشد.

مراحل آزمون

1 .این آزمون در سه مرحله براي رشته شغلی آتشنشان/ آتشنشان راننده و در دو مرحله براي سایر رشته هاي شغلی برگزار خواهد شد. در مرحله اول شرکت کنندگان از طریق آزمون کتبی عمومی و تخصصی مورد سنجش قرار میگیرند و براساس نتایج مرحله اول آزمون، 2.5 برابر ظرفیت استخدامی مورد نیاز به مرحله دوم جهت مصاحبه تخصصی و روانشناسی دعوت خواهند شد و پس از انجام مصاحبه متناسب با ظرفیت استخدامی، دارندگان بالاترین نمرات جهت انجام مراحل بعدي دعوت می گردند.
تبصره 1: لازم به ذکر است جهت رشته هاي شغلی آتشنشان/ آتشنشان راننده، 3 برابر ظرفیت استخدامی مورد نیاز به مرحله دوم و سوم دعوت می گردند.
2 .در آزمون کتبی به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه حاوي سوال هاي عمومی و اختصاصی داده خواهد شد.
3 .کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه اي میباشند. ضمناً به ازاي هر پاسخ غلط، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.
4 .نمره کل آزمون کتبی بر اساس 50 ٪نمره آزمون عمومی و 50 ٪نمره آزمون اختصاصی محاسبه میگردد.
5 .از متقاضیان رشته شغلی آتشنشان/ آتشنشان راننده، علاوه بر آزمون هاي کتبی (عمومی، تخصصی)، روانشناسی و مصاحبه تخصصی؛ آزمون آمادگی جسمانی نیز به عمل خواهد آمد و پذیرش متقاضیان منوط به کسب حداقل امتیاز آمادگی جسمانی می باشد.
6 .محاسبه نمره نهایی با درنظر گرفتن ضریب 60 درصد براي مرحله آزمون کتبی (عمومی، تخصصی) و ضریب 40 درصد براي مرحله مصاحبه تخصصی و روانشناسی صورت می پذیرد.

مواد آزمون

1 -مواد آزمون کتبی عمومی براي کلیه رشته هاي شغلی (متناسب با سطح مقاطع تحصیلی به صورت جداگانه) به شرح زیر میباشد:
– مهارت هاي هفتگانه فناوري اطلاعات (ICDL)……………. ضریب یک
– زبان و ادبیات فارسی…………………………………………………….. ضریب یک
– زبان انگلیسی عمومی……………………………………………………. ضریب یک
– هوش و توانمندي هاي ذهنی…………………………………………..ضریب یک

2- مواد آزمون کتبی

مواد آزمون کتبی تخصصی مواد آزمون کتبی تخصصی براساس رشته هاي شغلی مورد پذیرش به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف رشته شغلی/گروه مشاغل مواد آزمون
1 بهره برداري (نوبتکار ارشد) انتقال حرارت، انتقال جرم و عملیات واحد، مکانیک سیالات،ترمودینامیک، سینتیک و طراحی راکتور
2 بهره برداري (نوبتکار) شیمی عمومی، فیزیک عمومی، ریاضی عمومی
3 تعمیرات مکانیک انتقال حرارت و مکانیک سیالات، دینامیک و ارتعاشات، استاتیک و مقاومت مصالح، ترمودینامیک
4 تعمیرات برق/ ابزار دقیق مدارهاي الکتریکی 1و2، ماشین هاي الکتریکی، اندازه گیري الکتریکی، سیستم هاي کنترل خطی
5 بازرس فنی خواص فیزیکی، خواص مکانیکی، شیمی فیزیک و ترمودینامیک، خوردگی و الکتروشیمی
6 کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی
7 تکنسین آزمایشگاه شیمی عمومی، آلی، تجزیه، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، موازنه مواد و انرژي
8 آتش نشان/ آتش نشان راننده آئین نامه پیشگیري و مبارزه با آتش سوزي در کارگاه ها، ریاضی و آمار مقدماتی، شیمی عمومی
9 بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، ریاضی و آمار مهندسی، بهداشت محیط کار، ایمنی محیط کار، اصول و مبانی پدافند غیر عامل
10 منابع انسانی مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت منابع انسانی، قانون کار، روانشناسی کار
11 مالی و حسابداري حسابداري مالی، حسابداري صنعتی، حسابرسی، اصول تنظیم و کنترل بودجه، ریاضی و آمار
12 بازرگانی بازاریابی، حسابداري بازرگانی،سیستم هاي خرید و انبارداري، کنترل موجودي، اینکوترمز
13 برنامه ریزی مبانی سازمان و مدیریت، کنترل پروژه، آمار و احتمال، اقتصاد مهندسی، تکنیک هاي برنامه ریزي

* تمامی دروس تخصصی داراي ضریب یک می باشند.

مراحل ثبت نام

1 .مراجعه به وب سایت آزمون
2 .تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور.
3 .ارسال عکس 4×3 پرسنلی با زمینه سفید یا روشن
نکته 1 : عکس پرسنلی به صورت تمام رخ، بدون عینک، کراوات یا کلاه گیس باشد.
نکته 2 : عکس پرسنلی جدید بوده، در صورت هرگونه تغییر ظاهري و یا عمل جراحی منجر به تغییر در چهره به هر شکل ممکن، داوطلب میبایست نسبت به تهیه عکس جدید اقدام نماید.
نکته 3 :عکس پرسنلی خواهران، با مقنعه و با رعایت حجاب کامل به شکلی که تمام صورت مشخص باشد.
4 .ارسال تصویر تمام صفحات شناسنامه.
5 .ارسال تصویر کارت ملی.
6 .ارسال تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم قانونی غیر پزشکی.
7 .ارسال تصویر آخرین مدرك تحصیلی.

نحوه پرداخت وجه ثبت نام

داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط لازم میتوانند از روز 27/ 02/ 1399 لغایت ساعت 24 روز 06/ 03/ 1399 جهت ثبت نام به سایت آزمون مراجعه و پس از ارائه اطلاعات درخواستی و واریز آنلاین مبلغ (000. 300 سیصد هزار)ریال به عنوان هزینه ثبت نام، نسبت به اخذ کد رهگیري و دریافت نسخه کاغذي از اطلاعات ثبت نام خود اقدام نمایند.

نکات مهم در خصوص ثبت نام و برگزاري آزمون

1 .زمان دریافت اینترنتی کارت ورود به جلسه از وب سایت آزمون از روز 23/ 03/ 1399 لغایت 25/ 03/ 1399 میباشد.
2 .ساعت و محل برگزاري آزمون (در تهران و بوشهر) در زمان دریافت کارت و از طریق سامانه فوق الذکر اعلام میگردد.
تبصره: لازم به ذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا، در صورت تغییر در محل و یا تاریخ برگزاري آزمون، مراتب در زمان صدور کارت شرکت در آزمون و همچنین از طریق سامانه ثبت نام، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
3 .جهت جلوگیري از اتلاف وقت در هنگام ثبت نام، تصویر مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام را تهیه نموده و همچنین جهت واریز وجه ثبت نام از اطلاعات مربوط به رمز دوم (اینترنتی) و cvv2 کارت بانکی و همچنین فعال بودن امکان خرید اینترنتی کارت بانکی خود اطمینان حاصل فرمایید.
4 .ثبت نام زمانی تکمیل می شود که شماره رهگیري از طریق سیستم به متقاضی اعلام گردد.
5 .مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی میباشد. بدیهی است چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارك ارائه شده با شرایط آگهی شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگیري به عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
نکته: به طور مکرر مشاهده گردیده افرادي که ثبت نام خود را از طریق کافی نت و یا از طریق شخص ثالث انجام می دهند، در ورود اطلاعات و صحت آن دچار مشکل شده و در فرآیند شرکت در آزمون اختلال جدي به وجود می آید. لذا مقتضی است در هنگام ثبت نام از ورود صحیح و کامل کلیه اطلاعات خواسته شده برابر مشخصات داوطلب اطمینان حاصل نمایید.
6 .همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاري آزمون ضروري می باشد.
7 .داوطلبان می بایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت، نسبت به کنترل مشخصات فردي خود، مدرك تحصیلی، معدل، سهمیه ایثارگري، شماره داوطلبی، شماره صندلی، ساعت و محل برگزاري آزمون اقدام نمایند.
8 .به مدارك ناقص، مبهم، مخدوش یا ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکرات مهم

1 .ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مذکور و به صورت اینترنتی بوده و نیازي به ارسال مدارك نمیباشد.
2 .به تقاضاي ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس از مهلت مقرر اقدام نمایند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3 .ثبت نام در آزمون صرفاً اینترنتی و براساس آگهی مندرج در سایت ثبت نامی انجام خواهد شد.
4 .جذب نیروي انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی مشتمل بر آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، روانشناسی و معاینات پزشکی طب صنعتی و علاوه بر آن براي متقاضیان رشته شغلی آتشنشان/ آتشنشان راننده، آزمون آمادگی جسمانی متناسب با برنامه هاي اجرایی شرکت میباشد و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق شرایط لازم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید.
5 .پذیرفته شدگان مکلف هستند، از تاریخی که شرکت اعلام خواهد نمود، در مراکز آموزشی و صنعتی به عنوان کارآموز/کارورز در منطقه ماهشهر/ عسلویه حضور داشته باشند.
6 .مدت زمان کارآموزي/ کارورزي حداقل 6 ماه خواهد بود، در طول دوره کارآموزي، کارآموزان از امکانات خوابگاهی به صورت مجردي بهره مند خواهند شد.
7 .کارآموزان در مدت زمان کارآموزي/ کارورزي از حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و مزایاي بیمه تأمین اجتماعی برخوردار می باشند.
تبصره: در مدت زمان کارآموزي/ کارورزي هیچگونه مزایایی اعم از حق ماموریت، حق جذب و مزایاي جغرافیایی محل کارآموزي پرداخت نمی گردد.
8 .محل کار کلیه پذیرفته شدگان بعد از گذارندن موفقیت آمیز دوران کارآموزي در شرکت هاي پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارس واقع در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس عسلویه ( استان بوشهر) خواهد بود.
تبصره: تاریخ شروع کارآموزي کارکنان براي شرکت هاي پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارس همزمان نخواهد بود. انتخاب متقاضیان واجد شرایط جهت فعالیت در هریک از شرکت هاي مورد اشاره براساس سیاست ها و برنامه هاي اجرایی جذب این شرکت ها خواهد بود. ضمناً حق هرگونه انتخاب و اعلام تاریخ شروع کارآموزي با شرکت هاي مذکور می باشد.
9 .برنامه کاري تمامی نیروها بصورت ساکن – شاغل میباشد و شرکت هیچگونه تعهدي در قبال تهیه مسکن و ارایه تسهیلات ودیعه مسکن را نخواهد داشت.
10 .قرارداد کار پس از جذب واجدین شرایط، صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی (مقررات کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس) خواهد بود.
11 .پذیرفته شدگان نهایی بر اساس مراحل جذب نیرو مکلف هستند، تعهد کتبی مبنی بر پنج سال خدمت در شرکت (به شرط تمدید قرارداد سالانه) ارایه نمایند. لازم به ذکر است اشتغال به کار پذیرفته شدگان منوط به سپردن تعهد محضري خواهد بود.
12 .با توجه به اینکه اصالت مدارك ارائه شده توسط شرکت استعلام خواهد شد، چنانچه در هر مرحله از رسیدگی، عدم صحت و اعتبار مدارك ارائه شده، براي شرکت محرز گردد، در همان مقطع از ادامه همکاري ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئولیت این مورد بدون حق اعتراض به عهده فرد متقاضی بوده و شرکت در خصوص مطالبه خسارات وارده، اقدام خواهد نمود.
13 .دریافت مدارك و پذیرفته شدن در آزمون کتبی به منزله پذیرفته شدن فرد تلقی نخواهد شد و شرکت نسبت به انتخاب نیروهاي مورد نیاز خود، پس از موفقیت در تمامی مراحل آزمون اقدام خواهد نمود.
14 .ثبت نام متقاضیان در آزمون استخدامی به منزله پذیرش کلیه مفاد آگهی آزمون استخدامی می باشد و حق هرگونه ادعایی درخصوص عدم اطلاع از مفاد آگهی از متقاضی سلب می گردد.
15 .متقاضیان میتوانند در صورت داشتن هر گونه سوال از ساعت 9 صبح الی 15 عصر در روزهاي غیر تعطیل با شماره تلفنهاي 2341541 -0615 تماس حاصل فرمایند و یا در تمام ساعات شبانه روز سوالات خود را به آدرس الکترونیکی mahchpe@aut.ac.ir ارسال نمایند.

جهت مشاهده متن آگهی استخدام (PDF) اینجا کلیک نمایید.

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ raterateraterate
3.67
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران