اثر پلی اتیلین گلیکول به عنوان بایندر و توزیع کننده بر رسوب نشانی الکتروفورتیک نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت

اثر پلی اتیلین گلیکول به عنوان بایندر و توزیع کننده

بر رسوب نشانی الکتروفورتیک نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت

 

sample article

شرح

اثر پلی اتیلین گلیکول به عنوان بایندر و توزیع کننده بر رسوب نشانی الکتروفورتیک نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت: پودر هیدروکسی آپاتیت (HA) با استفاده از روش متانزیس سنتز شد. سوسپانسیون حاوی نانو ذرات(HA(10g/L با مقادیر مختلف پلی اتیلن گلیکول (۰, ۱, ۲, ۴و ۶g/L (PEG به عنوان توزیع کننده تهیه شد. اثر PEG بر پایداری کلوئیدی سوسپانسیون ها با استفاده از آزمون های هدایت سنجی, پتانسیل زتا, ویسکوزیته و طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) بررسی شد. نتایج (FTIR) نشان داد که PEG بر سطح نانو ذرات HA جذب می شود. با توجه به نتایج بدست آمده, مکانیزم عملکرد PEG به عنوان توزیع کننده, شامل پروتونه شدن و سپس جذب بر سطح نانو ذرات HA است که این امر منجر به افزایش بار سطحی ذرات و ایجاد پایداری کلوئیدی از طریق مکانیسم الکترواستریک می شود. رسوب نشانی ۲۰۰V ذر زمان های مختلف( ۱۵, ۳۰, ۶۰, ۱۲۰, ۲۴۰و ۳۶۰ ثانیه ) انجام شد. EPD از سوسپانسیون حاوی PEG2g/L بیشترین سینتیک را نشان داد که این امر به علت این می باشد که نانو ذرات HA در آن دارای بالاترین پتانسیل زتا (۳۲mv) و بالطبع آن بالاترین موبیلیته ی الکتروفورتیک می باشد. دانسیته ی تر رسوب ها با زمان ولتاژ رسوب نشانی افزایش می یابد  که این امر به علت بازچینی ذرات در رسوب در طول رسوب نشانی تحت تاثیر جریان الکترو اسمزی در رسوب می باشد. تصاویر SEM نشان دادند که رسوب تشکیل شده از سوسپانسیون حاوی PEG2g/L دارای ریز ساختار ریزتر با میزان اگلومره کم تر می باشد. تصاویر میکروسکوپ نوری نیز نشان داد PEG به عنوان یک بایندر موثر برای جلوگیری از ترک برداشتن رسوب حین خشک کردن عمل می کند. پوشش رسوب داده شده از سوسپانسیون حاوی PEG 2g/L دارای بالاترین مقاومت به خوردگی در محلول رینگر می باشد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۶

حجم :۱٫۴۶MB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران