آلیاژسازی سطحی چدن خاکستری در قالب در حین ریخته گری

آلیاژسازی سطحی چدن خاکستری در قالب

در حین ریخته گری

 

sample article

شرح:

آلیاژسازی سطحی چدن خاکستری در قالب در حین ریخته گری:به منظور آلیاژسازی در سطح یک قطعه از جنس چدن خاکستری در حین ریخته گری عنصر مس بعنوان عنصر آلیاژی به شکل سیم به مقدار ۰/۰۱۵ و ۰/۰۶ گرم بر سانتی متر مربع کف قالب های ماسه ای قرار داده شد. ذوب ریزی در دمای ۱۳۴۰٫ درجه سانتیگراد انجام و نمونه ها پس از سردشدن برای بررسی های ساختاری و سختی سنجی آماده گردید. بررسی اثر مس روی شکل گرافیت ها و همچنین ساختار زمینه با استفاده ازمیکروسکوپ نوری انجام گردید. برای مقایسه ارزیابی تأثیر آلیاژسازی سطحی بر مقاومت به سایش، آزمون سایش رفت و برگشتی روی نمونه هاانجام شد. نتایج تغییر ساختار گرافیت ها از نوع A به نوع Dدر نمونه حاوی ۰/۰۱۵ گرم بر سانتی متر مربع مس و گرافیت ترکیبی نوع D و E درنمونه آلیاژ شده با ۰/۰۶ گرم بر سانتیمتر مربع مس را نشان داد. به علاوه کاهش فریت و افزایش همزمان پرلیت زمینه نیز مشاهده شد. همچنین بهبود نسبی سختی از سطح به طرف عمق و افزایش مقاومت سایش در نمونه های آلیاژسازی سطحی شده مشاهده شد.چدن خاکستری بعنوان یکی از گروه های پرمصرف چدن ها، با دامنه کاربرد زیاد همواره در صنعت مورد استفاده قرار گرفته است.علاوه بر کربن و سیلیسیم بعنوان عناصر اصلی، عناصر فلزی و غیر فلزی دیگری برای کنترل و تغییر ویژگی های خاص، مانند بهبودمقاومت به سایش به آن افزوده میشود.ریز ساختار چدن های خاکستری معمولی زمینه ای از پرلیت، فریت یا مخلوطی از آنها با گرافیت های ورقه ای میباشد که گرافیت ها درسراسر زمینه توزیع شده اند. خواص نهایی چدن مخصوصا خاصیت مهمی مانند مقاومت به سایش، علاوه بر زمینه به جوانه زنی، رشد وجهت گیری گرافیت ها وابسته میباشد.

کلمات کلیدی: آلیاژسازی سطحی، چدن خاکستری، مقاومت سایشی.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۲

حجم :۱۰۶۰kB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران