لحیم کاری soldering

لحیم کاری نرم soldering: فرایند اتصال دو قطعه به یکدیگر از طریق ذوب و انجماد یک آلیاژ زودذوب را لحیم‌کاری می‌گویند. در لحیم کاری فلز پایه ذوب نمی شود.

جوشکاری زیر پودری (SAW)

جوشکاری زیر پودری (SAW) : فرايند جوش قوس الکتريکی است که گرمای لازم برای جوشکاری توسط قوس بين يک فلز پوشش نشده، چند الکترود مصرفی و قطعه کار تامين می شود.

روشهای جوشکاری در فضا

روشهای جوشکاری در فضا : جوشکارهای غواص به طور معمول کشتی ها و سکوهای نفتی را تعمیر می کنند که نوعا از آرک جوشکاری استفاده می کنند.

هندوک بازرسی چشمی جوشکارها

هندوک بازرسی چشمی جوشکارها در بسیاری از برنامه های تدوین شده توسط سازنده جهت کنترل کیفیت جوش محصولات سازه ای مهندسی و ساختمانی،