تولید و بررسی رفتار ترمومکانیکی آلیاژ تیتانیوم آلومینیوم(Ti Al)

تولید و بررسی رفتار ترمومکانیکی آلیاژ

تیتانیوم  آلومینیوم(Ti Al)

 

sample article

شرح:

تولید و بررسی رفتار ترمومکانیکی آلیاژ تیتانیوم  آلومینیوم(Ti Al):هدف این تحقیق بررسی تأثیر نرخ کرنش بر رفتار ترمومکانیکی یاژ گاما تیتانیوم(Ti-48Al-2Cr)در دمای بالاو نیز تبلور مجدد آن است. بدین منظور پس از تولید آلیاژ درکوره ذوب مجدد تحت خلا(VAR)و دمای۱۷۰۰درجه سانتی گراد،آزمایش فشار داغ پیوسته در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد و نرخ کرنشهای۰/۰۱,۰/۱و۰/۰۰۱انجام شد. همچنین میکرو سختی سنجی نمونه ها پس از تغییر فرم انجام گرفت. جهت بررسی پدیده تبلورمجدد دینامیکی، مطالعات ریزساختاری به کمک میکروسکوپ های نوری انجام گرفت. برای بررسی بافت(تکسچر)نمونه ها، آنالیز پراش الکترونهای برگشتی(EBSD)انجام گرفت. تحلیل های نموداری انجام شده،وابستگی استحکام تسلیم، تبلور مجدد دینامیکی و سختی را به دما و نرخ کرنش فرآیند نشان می دهد. نتایجی وساختاری نشان می دهد که در دمای ثابت با کاهش نرخ کرنش، اندازه دانه ها ریزتر می شود. همچنین نتایج ستی بیانگر افزایش مقدار سختی با افزایش نرخ کرنش در دمای ثابت است. در آخر نیز بررسی های مربوط به بافتنشان دهنده نانو شدن اندازه دانه ها است. همه نتایج مذکور حاکی از آن است که افزایش درصد تبلور مجدد دینامیکی با کاهش نرخ کرنش رخ می دهد.

واژه های کلیدی: گاما تیتانیوم، عملیات ترمومکانیکی، نرخ کرنش، تبلور مجدد دینامیکی، تحولات بافت.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۲

حجم :۱۶۷۷kB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده
دوره زمستانه

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران