ایجاد پوشش کامپوزیت سطحی Al/Sic توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی

ایجاد پوشش کامپوزیت سطحی Al/Sic توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی

فرایند اصطکاکی،اغتشاشی یکی از روش هایی است که می توان از آن براي ایجاد کامپوزیت هاي سطحی استفاده ایجاد شد. نتایج حاصل از SiC کرد. به همین منظور در تحقیق حاضر لایه کامپوزیت سطحی با استفاده از ذرات متالوگرافی نمونه ها نشان داد که با افزایش تعداد پاس

اثر سرعت جوشکاری اصطکاکی اختلاطی (FSW) بر خواص مکانیکی اتصال آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴-T8

اثر سرعت جوشکاری اصطکاکی اختلاطی (FSW) بر خواص مکانیکی اتصال آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴-T8

یکی از مهمترین پارامترهای موثر بر ریزساختار و خواص مکانیکی منطقه اتصال در فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی (FSW)، سرعت پیشروی ابزار یا سرعت جوشکاری ‌‌می‌باشد که یکی از عوامل مهم گرمای ورودی در فرایند FSW ‌‌می‌باشد . در این تحقیق اثر سرعت جوشکاری در محدوده‌ي mm/min 200-100 بر روی ریزساختار، خواص میکروسختی و خواص کششی آلیاژ 2024-T8 به ضخامت mm 5 بررسی شده‌است. مشاهده شد که افزایش سرعت جوشکاری باعث افزایش خواص میکروسختی و خواص کششی شده که دلیل آن کاهش حرارت ورودی و در نتیجه جلوگیری از شدت فراپیر شدن رسوبات استحکام دهنده، با افزایش سرعت جوشکاری ‌‌می‌باشد .

بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ AA1030

بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ AA1030

در اين بررسي، خواص مكانيكي و ريز ساختاري اتصال آلياژهاي آلومينيم AA1030 از طريق جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي مورد مطالعه قرار گرفت. براي اتصال اين آلياژ از شرايط مختلف مانند سرعت چرخش ابزار، سرعت پيمايش مسير اتصال و شکل هندسی ابزار استفاده شد. براي بررسي خواص ساختاري محل اتصال از ميكروسكوپ نوري استفاده شد. در ضمن آزمونهاي كشش و ريزسختي نيز براي بررسي خواص مكانيكي اتصال مورد استفاده قرار گرفتند. براي مطالعه بيشتر سطوح شكست از ميكروسكوپ الكتروني روبشي استفاده شد. پس از بررسي ها مشاهده شد كه بيشترين تاثير بر خواص مكانيكي نهايي را در بين پارامترهاي متفاوت، پارامتر سرعت انتقال ابزار در طي مسير اتصال دارا است.

اثر سرعت جوشکاری اصطکاکی اختلاطی بر خواص مکانیکی اتصال آلومینیم ۲۰۲۴-T8

اثر سرعت جوشکاری اصطکاکی اختلاطی بر خواص مکانیکی اتصال آلومینیم ۲۰۲۴-T8

یکی از مهمترین پارامترهای موثر بر ریزساختار و خواص مکانیکی منطقه اتصال در فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی (FSW)، سرعت پیشروی ابزار یا سرعت جوشکاری ‌‌می‌باشد که یکی از عوامل مهم گرمای ورودی در فرایند FSW ‌‌می‌باشد . در این تحقیق اثر سرعت جوشکاری در محدوده‌ي mm/min 200-100 بر روی ریزساختار، خواص میکروسختی و خواص کششی آلیاژ 2024-T8 به ضخامت mm 5 بررسی شده‌است. مشاهده شد که افزایش سرعت جوشکاری باعث افزایش خواص میکروسختی و خواص کششی شده که دلیل آن کاهش حرارت ورودی و در نتیجه جلوگیری از شدت فراپیر شدن رسوبات استحکام دهنده، با افزایش سرعت جوشکاری ‌‌می‌باشد .