فیلم آلیاژهای حافظه دار

فیلم آلیاژهای حافظه دار

فیلم آلیاژهای حافظه دار : آلیاژهای حافظه دار جزء گروهی از آلیاژهای فلزی هستند كه این توانایی را دارند كه اگر آنها را تا بالای دمای ویژه ای گرم كنیم؛