آلیاژسازی (Edited by J.R. Davis)

آلیاژسازی (Edited by J.R. Davis)

آلیاژسازی (Edited by J.R. Davis) : کتاب آلیاژسازی دیویس شامل سرفصل های اصول آلیاژ سازی، چدنهای خاکستری، چدنهای نشکن، چدن با گرافیت فشرده و ... می باشد.