بررسی نابجایی ها در شبکه کریستالی

بررسی نابجایی ها در شبکه کریستالی

 dislocations

 

شرح :

بررسی نابجایی ها در شبکه کریستالی : همانگونه که میدانیم نابجاییها نوعی نقص میباشند، لذا در صورت وجود در یک کریستال باعث احتمال تنشها و کرنشهای الاستیکی به شبکه به علت ایجاد اعوجاج میگردند. جهت درک مفاهیم ریاضی رفتار الاستیک نابجایی یادآوری روابط الاستیک مفید خواهد بود. به طور کلی دو روش جهت محاسبه انرژی کرنشی یک نابجایی موجود میباشد. یکی محاسبه انرژی با در نظر گرفتن حاصلضرب نصف تنش در هر مکان و دیگری با در نظر گرفتن انرژی لازم جهت تولید نابجایی به وسیله اضافه کردن یک صفحه اضافی. میدان تنش یک نابجایی متحرک با ثابت فرق میکند چون در معادله تعادلی الاستیک باید نیروهای داخلی مخالف حرکت نابجایی را در نظر گرفت. معادله حرکت شباهت بسیار زیادی به حرکت ذره با توجه به تئوری نسبیت دارد. در آنجا حد بالایی سرعت نور میباشد و در اینجا سرعت صوت. معادله کلی با توجه به تعادل نیروهای وارده به یک المان جسم ناشی از میدان تنشی و نیروهای دافعه ناشی از شتاب گرفتن ماده برروی المان مزبور به دست میآید. جاگ برروی یک نابجایی در اثر برخورد با نابجایی دیگر با بردار برگرز در جهت دیگر نسبت به نابجایی اولیه به وجود میآید در نتیجه جاگ جهت هماهنگی با حرکت نابجایی مجبور به حرکت غیر محافظه کارانه خواهد بود که در اثر آن جاگ کشیده شده و باعث ایجاد مقدار زیادی جاهای خالی و یا بیننشین میگردد اما امکان دارد که جاگ بتواند به طور محافظهکارانه نیز با بقیه نابجایی حرکت کند بدون اینکه تولید جاهای خالی بنماید و این در صورتی است که نابجایی تجزیه شده باشد. از طرف دیگر اگر انرژی نقص در چیده شدن به اندازه کافی کم باشد که اجازه تجزیه نابجاییهای جزئی را ادامه دهد جاگی که به دو قسمت تجزیه شده نابجایی را به هم مربوط میکند نیز تجزیه شده و حرکت احتمالی محافظهکارانه جاگ به همراه نابجایی اصلی فوقالعاده مشکل میگردد.

 

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۲۴

حجم :‌۸۹۳KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران