شرکت پیشران زمهریر آسمان

zamharirindustries.ir

شرکت پیشران زمهریر آسمان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مخازن کرایوژنیک در کشور است.
محصولات این شرکت شامل مخازن اکسیژن مایع، نیتروژن مایع، آرگون مایع، CO2 مایع است.

شرکت زمهریر آسمان