شرکت فروردین تک ماشین (فراتست)

faratest.com

شرکت فروردین تک ماشین در سال 1380 تاسیس شد. این شرکت در حوزه تولید دستگاه‌های تست به ویژه تست کشش یونیورسال فعال است.

فراتست