شرکت جی لیان جی

www.jlianj.com

شرکت جی لیان جی در سال 1382 تاسیس گردید. این شرکت در حوزه تولید ورق‌های پلیمری فعال است. در حال حاضر این شرکت بزرگرتین تولیدکننده ورق های پلیمری در خاورمیانه است.

محصولات جی لیان جی