بررسی انواع چدن ها – Cast Irons

بررسی انواع چدن ها – Cast Irons

بررسی انواع چدن ها : چدن به آلیاژهایی از آهن و کربن گفته می‌شود.چدن به آلیاژهایی از آهن و کربن که بین ۲.۱الی ۶.۲ درصد کربن داشته باشند، گفته می‌شود.

انواع گرافیت در چدن خاکستری

انواع گرافیت در چدن خاکستری

انواع گرافیت در چدن خاکستری : انواع گرافیت در چدن خاکستری در طی انجماد به وجود آمده که شامل گرافیت های رشته ای با اندازه، شکل و نحوه توزیع مختلف می باشد.

عیوب در چدن خاکستری

عیوب در چدن خاکستری

عیوب در چدن خاکستری: در این نوع چدن کربن موجود در ساختمان در قسمتهای عمده و یا در تمام قسمتها به صورت ورقه های آزاد کربنی ( گرافیت ) می باشد.