فولاد ابزار Tool Steel

فولاد ابزار Tool Steel

فولاد ابزار Tool Steel : هر فولادي که براي ساختن ابزارهاي برش شکل دادن يا به عبارتي شکل دادن مواد به صورت قطعات با کاربردهاي مشخص به کار رود.